Tag Archief van: Uitstoot broeikasgas tegengaan

Loket Veenweideboeren Noord-Holland

Komend jaar gaat Water, Land & Dijken van start met het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit loket is een plek waar mensen met agrarische grond 75% cofinanciering kunnen aanvragen voor het nemen van maatregelen die uitstoot van broeikasgas tegengaan. Denk hierbij aan aanleg van een systeem waarmee je water kunt infiltreren, klei in veen kan brengen, greppelinfiltratie maar ook bijvoorbeeld teelt van natte gewassen als dat je past.

Provincie Noord-Holland heeft de opdracht gekregen 0,14 megaton CO2 uitstoot te reduceren. Wij zijn van mening dat dit beter lukt op vrijwillige basis dan dit te verplichten. We zijn dan ook heel blij dat de Provincie besloten heeft het Loket Veenweideboeren Noord-Holland mogelijk te maken.

Hierin zijn drie aspecten belangrijk:

– Vergroten van kennis en draagvlak onder boeren voor adequate maatregelen;
– Verstrekken van financiële stimulansen voor het uitvoeren van maatregelen;
– Bevorderen van innovatie.

De komende periode gebruiken we voor het opzetten van het loket waarna vervolgens inrichting in de praktijk plaats zal vinden.
Voor meer informatie of wanneer u alvast wilt overleggen over uw idee dan kunt u contact opnemen met Martine Bijman, 06-25374307 of m.bijman@waterlandendijken.nl