Tag Archief van: landbouw transitie

WLD verandert haar rol in de gebiedsprocessen

Maandag 19 februari jl. heeft Water, Land & Dijken een brief ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland over de voortgang van de gebiedsprocessen. Wij overwegen onze rol en inzet in de gebiedsprocessen te beperken omdat:

*doelen en kaders zijn niet helder en geld voor uitvoering is onzeker
*verschillende aanpak en organisatie per gebiedsproces
*het aantal opgaven is te groot
*teveel partijen aan tafel zonder duidelijkheid van ieders rol

 

Brief aan GS met voorstellen voor meer praktische aanpak

Wij merken dat de gebiedsprocessen erg stroperig verlopen en inefficiënt georganiseerd zijn. Hierover heeft Water, Land & Dijken een brief opgesteld, met daarin tevens een voorstel voor een meer praktische aanpak met concrete voorstellen om de gebiedsprocessen wel goed te laten verlopen. U kunt de brief aan GS over de voortgang gebiedsprocessen hier lezen.

 

Rol van WLD in de gebiedsprocessen

Water, Land & Dijken zit aan tafel bij een aantal lopende gebiedsprocessen, om het belang van de boeren in ons werkgebied voor een duurzaam beheer van het gebied te behartigen. Daaraan voorafgaand hebben we in oktober 2022 twaalf gebiedsavonden met onze leden gehouden, om te horen wat zij van ons verwachten in de gebiedsprocessen en wat ze belangrijk vinden. Op basis daarvan hebben we een visie geschreven over wat onze inzet wordt. Zodat onze leden, maar ook de verschillende partijen in de gebiedsprocessen, duidelijk weten wat men van ons in de gebiedsprocessen kan verwachten. Uitgangspunt van deze visie is onze missie, “Sterk in plattelandsnatuur”. We gaan voor kwalitatief goed beheer, door onze leden vanuit hun ondernemerschap en met een economisch rendabele bedrijfsvoering.

 

 

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen.

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en natuur. Het nieuwe GLB verandert mee en richt zich op die uitdagingen. Het puntensysteem is een voorbeeld van een prestatiegerichte betaling, die eraan bijdraagt dat we de gestelde doelen gaan halen.

Hoe kan dat precies gaan werken?
Hoe bepalen we wat wel en wat geen punten oplevert?
En hoe implementeer je dit zo eenvoudig mogelijk op je bedrijf?
Hoe regel je de controle in?
Is het een goed idee?

Dat bespreken we in een webinar op 22 september om 15.30 uur. Dit webinar wordt georganiseerd door de programmaorganisatie van Rijk en provincies die werkt aan het Nationaal Strategisch Plan. Je kan het webinar volgen door je hieronder aan te melden. Je kan in het webinar heel eenvoudig vragen stellen of opmerkingen maken en daar zullen de gasten uitgebreid de tijd voor nemen.

Wie zijn de gasten?

Aard Mulders is beleidsadviseur bij het Ministerie van LNV en lid van de programmaorganisatie die het Nationaal Strategisch Plan opstelt.
Ben Haarman is portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland
Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur, de organisatie onder wiens paraplu een groot deel van de GLB pilots wordt uitgevoerd.
Het gesprek wordt geleid door Jessica van Spengen.

Voor wie is dit interessant?

  • Voor boeren die zich graag tijdig voorbereiden op het nieuwe GLB
  • Voor boeren op zoek naar kansen om hun bedrijf te verduurzamen
  • Sectorvertegenwoordigers en andere belanghebbenden die een mening willen vormen
  • Organisaties die op zoek zijn naar manieren om ons voedselsysteem te verduurzamen en de landbouw te helpen in de transitie naar een meer klimaatvriendelijke kringlooplandbouw in een biodivers boerenlandschap.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij: Jantina Wiersma, j.wiersma@fryslan.frl

Je kunt je hier aanmelden voor het webinar: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en puntensysteem?