Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers

Dankzij POP3 subsidie kan WLD dit jaar van start gaan met de aanleg van 12 km aan natuurvriendelijke oevers. De doelstelling van de oevers is:

  • Verminderen van oeverafkalving
  • Creëren van moeraszones en bufferstroken
  • het verbeteren van de waterkwaliteit

U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

– U bent de eigenaar van het perceel
– Het land is agrarisch en is niet omgevormd naar natuur
– Het perceel is gelegen in veenweidegebied, maar geen vaarland
– De oever krijgt een ecologische doelstelling (riet, moerasvogel etc.)
–  Er is sprake van minimaal 1 meter afkalving
– De oever wordt 1 meter breed en moet zich op korte termijn goed kunnen ontwikkelen (dat wil zeggen, dat er voldoende bagger aanwezig is om de oever mee in te richten)
– De oever wordt via aanbesteding aangelegd vanuit WLD.
– Per eigenaar kan een aanvraag gedaan worden voor minimaal 250 strekkende meter. Indien de belangstelling groter is dan het budget zal er een maximaal aan te leggen meters worden gehanteerd.

De inrichting bestaat uit het plaatsen van een wiepenbeschoeiing waarachter biologisch afbreekbaar doek zal worden geplaatst. Vervolgens brengen we  riet of oeverbeplanting aan en bagger (uit de sloot) om de aanplant te laten vestigen. Met dit project willen we de afkalving stoppen maar het is niet te bedoeling om land aan te winnen. De oever dient in stand te blijven als moeraszone.

De eigen bijdrage voor de boer is vastgesteld op €3,50 euro per strekkende meter excl. BTW.

Of de aanleg daadwerkelijk door kan gaan is afhankelijk van de toestemming van de gebiedsbeheerder van het HHNK, de omgevingsvergunning, watervergunning en vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Mocht u op basis van bovenstaande aan de criteria voldoen en interesse hebben dan kunt u  een kaartje met daarop de betreffende oever(s) ingetekend sturen naar e.wennekers@waterlandendijken.nl of Water, Land & Dijken, Antwoordnummer 322, 1440 W.B. Purmerend


 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland