Protest en hoe nu verder

Richtinggevende uitspraken bodemdaling: protest en hoe nu verder?

Krachtig signaal vanuit de sector

Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn dat op dinsdag 3 december, de richtinggevende uitspraken betreft bodemdaling, besproken werden in de Provinciale Staten. Veel boeren met meer dan 50 trekkers hebben een krachtig signaal afgegeven welke gevolgen het voorgenomen beleid voor hun bedrijven en voor het landschap heeft. Tijdens de vergadering is dit signaal kracht bijgezet door goede inspraakreacties vanuit boeren en agrarische organisaties waaronder Water, Land & Dijken (WLD).

”Praat niet over ons, maar met ons”

Water, Land & Dijken had eerder al een gezamenlijk brief met LTO Noord Holland verstuurd naar Gedeputeerde Staten en hierin onze onvrede geuit over de inhoud en over het proces van de notitie bodemdaling. De sector is namelijk niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorgenomen beleid. Tijdens de druk bezochte informatieavond in Hotel De Rijper Eilanden van 28 november j.l.
hebben we ons standpunt toegelicht in aanwezigheid van Gedeputeerde Loggen. Een mooie discussie volgde met als krachtige conclusie richting Loggen: ”Praat niet over ons, maar met ons.”

Provinciale Statencommissie

Tijdens de vergadering van de Provinciale Statencommissie werd duidelijk dat er grote waardering is voor het huidige landschap wat vooral door boeren wordt vormgegeven. Dit landschap mogen we niet zomaar opgeven ook al zal het in de toekomst gaan veranderen.
Volmondig werd er uitgesproken dat er vanaf nu met de agrarische organisaties gesproken moet worden over de aanpak van bodemdaling en CO2. Verder moet er nog veel onderzocht worden en zijn er pilots nodig. Dit werd door alle statenleden onderschreven.

Gedeputeerde Loggen

Gedeputeerde Loggen hield alle opties open in plaats van de eenzijdige focus op de natte teelten die in de notitie zat. Verder gaf hij aan dat hij graag maatwerk in de verschillende gebieden ziet. Met deze uitspraken haalde hij voorzichtig de angel uit het voorstel.

Geslaagde reactie

De sector heeft zich optimaal gepresenteerd de afgelopen week. Met een natuurlijke samenwerking tussen de collectieven en LTO Noord Holland. Daardoor een breedgedragen en duidelijk reactie op de inhoud en een indrukwekkend ‘slotstuk’ bij het provinciehuis met goede insprekers en een goed georganiseerde trekkeractie.

Veel media aandacht

Aan media aandacht geen gebrek die bijna voornamelijk positief gericht was op de landbouwsector. In één van de commentaren werden de veenweideboeren de ”Schatbewaarders van een iconisch landschap” genoemd. Een waarheid als een koe!

Hoe nu verder

De verwachting is dat de provincie ons binnenkort gaat uitnodigen om te praten. De komende weken zal het bestuur van WLD zich beraden hoe wij ons hierin verder zullen opstellen. Daarbij zullen we ook weer samenwerken met LTO en collectief Noord-Holland Zuid. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Bedankt voor jullie grote betrokkenheid en jullie bijdrage in welke vorm dan ook.

Sjaak Hoogendoorn
voorzitter Water, Land & Dijken