Project

Pilot ontwikkeling kringlooplandbouw beheerpakket

Het beheerpakket kringlooplandbouw is ontwikkeld om een meer integrale aanpak van nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren door maatregelen te nemen die resulteren in een effectiever gebruik van meststoffen en de bodem en die nutriënt-verliezen naar de omgeving beperken.

De pilot heeft tot doel om te onderzoeken hoe zo een pakket het beste ingericht kan worden en of een kringlooppakket met flexibel te kiezen maatregelen aansluit bij de behoefte van boeren, werkbaar is voor collectieven en een bredere uitrol in de praktijk mogelijk is om zo ook een significante bijdrage te kunnen leveren aan een betere waterkwaliteit.

Samen met boeren in Laag Holland en Utrecht

Het kringlooppakket is in 2017 samen met boeren samengesteld en bestaat uit vijf ‘altijd goed’ maatregelen en 20 flexibel te kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er, naar keuze, vier van de vijf ‘altijd goed’ maatregelen worden uitgevoerd. De flexibel te kiezen maatregelen zijn gerelateerd aan bemesting, bodem en gewasmanagement.

We toetsen het kringlooplandbouw beheerpakket samen met 10 boeren in Laag Holland en 10 boeren in regio Utrecht, onder begeleiding van PPP Agro Advies en NMI. We begeleiden de deelnemende boeren en ontwikkelen ondersteunende tools die nodig zijn voor voorlichting, administratie, controle en borging.

De pilot wordt voor 2017 en 2018 gefinancierd door provincie Noord-Holland, programmabureau Utrecht-West, en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HdSR) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl