• AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

Project

Pilot nieuwe GLB

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU wordt vernieuwd voor de periode 2012 – 2017. Water, Land & Dijken ontwikkelt in samenwerking met BoerenNatuur en het collectief Noord-Holland Zuid een pilot natuur-inclusieve landbouw.

De pilot is gericht op het operationaliseren van water-, bodem- en klimaatdiensten (maatregelen, borging en beloning, studie-clubs), op een Collectieve invulling van Groenblauwe dooradering en afstemming met de keten. Het project is nu in voorbereiding, de uitvoering zal in juli 2018 starten.

Neem voor meer informatie contact op met Walter Menkveld, tel. 0299-437463