• AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

Project

Pilot nieuwe GLB

Drie agrarische collectieven (Water, Land & Dijken, Rijn Vecht en Venen en Noord Holland Zuid) voeren in 2019 en 2020 een pilotproject uit dat is gericht op het ontwikkelen en zo mogelijk onderzoeken van vergroeningsinstrumenten voor het GLB na 2020.

In de pilot richten we ons onder andere op bodem-, water- en klimaatmaatregelen. We hebben een pakket aan maatregelen ontwikkeld die op perceels- en bedrijfsniveau kunnen worden genomen.

De werkwijze in het kort

De verschillende maatregelen zijn weggezet in drie thema’s, te weten; bodem, water en klimaat. Bij ieder thema horen vaste maatregelen en flexibel te kiezen maatregelen. Per te nemen maatregel worden punten verdiend. Deze punten zijn de basis voor de uiteindelijke uit te betalen vergoeding.

Deelnemers kunnen zelf bepalen aan welk thema zij mee doen. Per thema zijn de eerste zes maatregelen verplichte onderdelen. Extra punten verdiend men door het uitvoeren van ‘vrije’ maatregelen. Bij het toekennen van de punten wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende grondsoorten en bedrijfsvoeringen, namelijk gangbare en biologische bedrijfsvoering en klei- of veengrond.

Financiële vergoeding

Bij uitvoering van alleen de vaste maatregelen krijgt men de minimaal beschikbare vergoeding van € 90,-/ha. Deelnemers kunnen maximaal € 140,-/ha ontvangen. De vergoeding wordt uitgekeerd op de volledige bedrijfsoppervlakte met een maximum van 60 ha.

Meerwaarde voor deelname aan de pilot

Deelnemers aan de GLB pilot dragen bij aan een systeem dat, als de resultaten veelbelovend zijn, geschikt is of kan worden gemaakt voor integratie in het nieuwe GLB. Daarnaast werken ze mee aan de ontwikkeling van maatregelen en beloningssystemen die niet in de pilot worden getoetst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkbare en effectieve inzet van de maatregel ‘behoud blijvend grasland’ in het nieuwe GLB of de mogelijkheden van het operationeel maken van een beloningssysteem voor koolstofopslag in de bodem.

Neem voor meer informatie contact op met Walter Menkveld, tel. 0299-437463