Pilot beheerpakket Kringlooplandbouw van start

10 leden van Water, Land & Dijken doen na de zomer mee met een pilot rond het nieuwe beheerpakket ‘Kringlooplandbouw’. Dit pakket kent 5 vaste en een serie flexibele maatregelen op bedrijfsniveau die boeren kunnen nemen om effectiever gebruik  te maken van meststoffen en van de bodem.

Testen of flexibel beheerpakket werkt 

De boeren gaan in de praktijk testen hoe het nieuwe beheerpakket het beste kan worden ingericht. Annemarie Koelemeijer, als projectleider bij Water, Land & Dijken betrokken bij de pilot: “We willen kijken of een pakket met flexibele maatregelen aansluit bij de behoeften van boeren. Meestal krijgen boeren de keuze uit vooraf bepaalde pakketten, nu kunnen ze zelf bepalen welke maatregelen ze willen of kunnen uitvoeren. Net wat zinvol is voor hun bedrijf en de kringloopwijzer.”

Verder verbreden

De pilot moet ook uitwijzen of het werken met flexibel pakket past bij hoe de agrarische collectieven werken, vertelt Annemarie Koelemeijer: “Ook onderzoeken we of het pakket breder kan worden en meer kan aansluit bij kringlooplandbouw. Het stimuleren van kringlooplandbouw gaat over het stimuleren van een schonere omgeving, waar bodem- en waterkwaliteit baat bij hebben.”

Punten en vergoeding

Elke deelnemer aan het beheerpakket bepaalt vooraf welke maatregelen hij of zij uitvoert en met welke intensiteit. Hieraan zijn punten gekoppeld en die bepalen weer de vergoeding. De maatregelen grijpen in op bemesting, bodemgebruik, gewas en beweiding. Annemarie Koelemeijer: “Het beheerpakket Kringlooplandbouw biedt boeren een praktisch werkbare invulling aan,  voor een meer duurzame landbouw.” De twee betrokken collectieven zullen een systeem voor de administratie en controles rond het beheerpakket ontwikkelen.

Ervaringen uitwisselen

De deelnemende boeren, naast de 10 van Water Land & Dijken ook 10 van uit het Utrechtse collectief RVV, wisselen via Whatsapp en bijeenkomsten hun ervaringen uit.

Samenwerking

De pilot kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen boeren, collectieven (WLD en RVV), BoerenNatuur, waterschappen (AGV, HdSR en HHNK), PPP-Agro advies, LTO-projecten en NMI.

Wilt u mee weten over de pilot? Neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer.