Oplevering van rapport Agrarisch Perspectief Waterland-Oost

De provincie Noord-Holland is momenteel voor Waterland-Oost bezig met een gebiedsgerichte aanpak waarin vraagstukken als realisatie van Natuurnetwerk Nederland (NNN), bodemdaling en CO2-uitstoot worden behandeld.

Als onderdeel van deze gebiedsgerichte aanpak heeft de provincie aan diverse partijen gevraagd om vanuit hun eigen invalshoek naar het gebied te kijken. Daar is uit voorgekomen; een ecologische advies, een agrarische perspectief en het belang van de streek (o.a. goed beheer, prettig wonen en economische aspecten). Deze ‘bouwstenen’  worden met elkaar gebruikt voor een inrichtingsplan dat in het najaar door Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld. In dit inrichtingsplan staat o.a. hoe het Natuurnetwerk in Waterland-Oost voor 2027 wordt gerealiseerd.

De provincie heeft in het voorjaar van 2021 het ecologische adviesrapport van Witteveen en Bos ontvangen. In dit rapport staat weergegeven hoe de biodiversiteit in Waterland-Oost verhoogd kan worden en het Natuurwerk kan worden afgerond. In het advies worden voor specifieke locaties mogelijke natuurtypen voorgesteld.

In juli 2021 is het agrarisch perspectief voor Waterland-Oost opgeleverd. Dit rapport is opgesteld door Water, Land & Dijken, de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o. (VBBW) en de LTO afdeling Groot Waterland. Eerder hebben zij al gezamenlijk het rapport ‘Toekomst voor een landschap met boeren; agrarisch perspectief voor het gebied Peereboom e.o’ opgesteld.

In ons agrarisch perspectief hebben we laten zien hoe gevarieerd de agrarische sector in Waterland is. Met 58 kleine en grote bedrijven, die ieder hun eigen bedrijfsstijl hebben. Wat zijn dit voor bedrijven, hebben ze neventakken en hoeveel land beheren ze. Deze en andere vragen hebben we aan de hand van grafieken en kaarten in beeld gebracht. Daarnaast hebben we aan de hand van grond- en bodemkaarten het gebied opgedeeld in ‘logische’ deelgebieden. Per deelgebied tonen we hoe de agrarische bedrijven er uitzien. Een gebied langs de Dieën wordt agrarisch heel anders beheerd dan bijvoorbeeld de polders. Ook hebben we drie veelvoorkomende bedrijfsstijlen (vebreding, natuurinclusief en voedselproductie) in Waterland-Oost gevisualiseerd in tekeningen.

Tenslotte hebben we in het perspectief naar de toekomst gekeken en daarbij drie mogelijke scenario’s opgesteld. Aan de hand van een weging komt er één scenario naar voren waarvan wij denken dat die het meeste kans van slagen heeft. Vervolgens schetsen we de vervolgstappen die genomen moeten worden om van dit scenario een succes te maken.

Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl