Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 ter inzage van 30 mei t/m 10 juli 2019

Van 30 mei tot en met 10 juli 2019 ligt het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 van provincie Noord-Holland ter inzage. Voorheen bestond het Natuurbeheerplan uit kaartmateriaal en een tekstuele onderbouwing. Aan het ontwerp-Natuurbeheerplan van 2020 is tekstueel niets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Vandaar dat de provincie alleen de kaarten ter inzage heeft gelegd. Officieel kan er dus alleen een zienswijze worden ingediend op het kaartmateriaal.

Agrarisch natuurbeheer binnen NNN na 2021

Het Natuurbeheerplan van 2018 stelt dat agrarisch natuurbeheer vanaf 2022 niet langer mogelijk
zal zijn binnen het NNN. Naar aanleiding van dit besluit van de provincie is het afgelopen jaar met de provincie, de terreinbeherende organisaties, LTO en de andere collectieven in Noord-Holland overlegd over een set van alternatieve instrumenten. Wij zullen u hierover binnenkort uitgebreid informeren.
Het heeft dan nu ook geen zin om hier een zienswijze op in te dienen bij de provincie.

Zienswijze op ontwerp-Natuurbeheerplan 2020

Wij adviseren u het kaartmateriaal behorende bij het ontwerp-Natuurbeheerplan te controleren. Via de viewer op de website van de provincie kunt u de kaarten inzien. Mocht blijken dat de begrenzing van de percelen niet klopt of niet naar wens is, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Voorbeeld zienswijze

WLD heeft een voorbeeld zienswijze opgesteld welke u kunt gebruiken. De onderwerpen die voor u van toepassing zijn kunt u laten staan, de overige teksten kunt u verwijderen. Vul ook gegevens in bij de rode teksten. Kaartmateriaal moet voorzien zijn van kadastrale gegevens.
De zienswijze moet uiterlijk 10 juli a.s. bij de provincie worden ingediend. Dit kan digitaal via het webformulier of per post, het adres staat vermeld bovenaan de voorbeeld zienswijze.

Vragen?
Voor vragen of bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Martine Bijman

Via deze link kunt u de toelichting op de kaarten vinden

Via deze link kunt u de kaarten met de begrenzing vinden

Via deze link vindt u alles over de procedure van de terinzagelegging

Voorbeeld zienswijze aan te passen op onderwerpen die voor u van toepassing zijn

Via deze link kunt u uw zienswijze digitaal indienen

Lees hier de gehele brief van de provincie aan alle belanghebbenden