Nieuw: het Landbouwportaal Noord-Holland

Sinds 1 juni 2018 kunnen boeren op één website terecht voor informatie over duurzaam en waterbewust agrarisch ondernemen in Noord-Holland. Via deze site, het Landbouwportaal Noord Holland, wordt veel kennis gedeeld en kunnen ondernemers subsidies aanvragen.

Snelle toegang tot informatie

Het Landbouwportaal Noord Holland is  een initiatief van LTO Noord, de agrarische collectieven waaronder water, Land en Dijken, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland. Zij geven hiermee snelle en handige toegang tot kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem.

Maatregelen voor water en bodem

De maatregelen richten zich op het verbeteren van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, het verminderen van bodemdaling en verzilting en het veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden. Ook het indienen en afhandelen van een subsidieaanvraag verloopt via het Landbouwportaal.

Bijeenkomsten in de regio

In de zomer organiseren de partijen achter het Landbouwportaal 6 bijeenkomsten in de regio om de werking van het portaal toe te lichten. De avonden staan  in het teken van de  subsidieregeling Bodem & Water. Die helpt boeren om de effecten van droogte, verzilting en wateroverlast beter op te vangen.

Meer weten?

Landbouwportaalnoordholland.nl
Of neem contact op met Annemarie Koelemeijer.