• Natuurbeheerplan 2020 ter inzage

Ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 ter inzage

Van 28 mei tot en met 8 juli 2020 ligt het ‘ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020’ van provincie Noord-Holland ter inzage.

In het Natuurbeheerplan omschrijft de provincie hoe zij het natuur- en landschapsbeheer wil uitvoeren. Dit met regelingen voor agrarisch natuurbeheer (ANLb) en (particulier) natuurbeheer, en een omschrijving voor natuurbeleid.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 bestaat uit 4 kaarten en een toelichting. In deze toelichting wordt omschreven waar beheertypen op percelen zijn gewijzigd voor het jaar 2021 ten opzichte van het Natuurbeheerplan van 2020.

Wanneer u het niet eens bent met de natuurambitie van de provincie dan kunt u een zienswijze indienen. Hieronder staat meer uitleg en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Uitleg over NNN (Natuurnetwerk Nederland) en ANLb

Beheertypen

Een beheertype is de naam die men geeft aan een te realiseren natuurdoel. De provincie geeft met het beheertype aan welke natuurambitie zij voor de percelen heeft. Het is de rol van de provincie om de beheertypen vast te stellen.

In ons werkgebied hebben we te maken met verschillende beheertypen, maar N13.01, Vochtig weidevogelgrasland, is de meest voorkomende.

N13.01 heeft als doel de weidevogels te beschermen. Dit door verschillende landbouwkundige werkzaamheden, als drijfmest rijden, niet meer toe te staan, en door gunstige omstandigheden voor weidevogels te creëren. Dit kan uiteraard ook met behulp van agrarisch natuurbeheer maar de provincie is van mening dat dit niet duurzaam is. Een deelnemer aan ANLb kan vandaag besluiten niet meer mee te doen met ANLb waardoor morgen een belangrijk weidevogelgebied verloren kan gaan door intensief beheer.

Realisatie NNN

Een van de 4 kaarten in het wijzigingsbesluit is de ambitiekaart. Op deze kaart geeft de provincie op perceelsniveau het beheertype en dus de natuurambitie weer. Zoals u misschien wel weet wil de provincie uiterlijk 2027 het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gerealiseerd hebben. Dit houdt in dat alle percelen met een natuurambitie uiterlijk 2027 natuur moeten zijn. De percelen moeten worden omgevormd van landbouw naar natuur. Dit is provinciaal beleid, het is niet onze keuze dit beleid op deze manier uit te voeren.

Zie voor meer informatie het filmpje: ”Uitleg over NNN (Natuurnetwerk Nederland) en ANLb” hierboven.

Ontgrenzing NNN

Als uw percelen binnen het NNN vallen en daardoor op de ambitiekaart staan, dan kan dit grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. De grond moet, zoals gezegd, natuurgrond worden i.p.v. dat het landbouwgrond blijft. Provincie Noord-Holland is heel terughoudend als het gaat om wijzigingen op de ambitiekaart, ondanks dat het gaat om úw eigendommen. Echter, er is een kleine kans dat de natuurambitie van sommige percelen af kan. Dit is alleen kansrijk in de volgende gevallen:

  • Gronden aan de randen van het NNN;
  • Gronden op plekken waar nog nauwelijks NNN gerealiseerd is;
  • Gronden zonder ‘natuurresultaat’.

Maar, voor alle situaties geldt dat er geen garantie op ontgrenzing is, ook al is er sprake van bovenstaande situaties.

Meer informatie en inzien kaarten

Wij adviseren u het kaartmateriaal behorende bij het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 te controleren. Bekijk hiervoor de viewer van de provincie.

Op de website van provincie Noord-Holland vindt u ook het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020, inclusief een toelichting op de inhoud.

Zienswijze

Wanneer u van de natuurambitie op uw percelen af wilt, bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift bij de provincie, de zogenaamde zienswijze. Wel is het noodzakelijk om met goede argumenten te komen voor ontgrenzing van de percelen, wil de provincie uw verzoek honoreren.

Andersom kan natuurlijk ook; wanneer u zelf uw grond wilt omvormen van landbouw naar natuur maar uw percelen staan niet op de ambitiekaart, dan kunt u de provincie verzoeken de percelen te begrenzen. Geef dan aan welke natuurambitie u heeft. De verschillende natuurambities staan vermeld op de website van Bij12, helemaal onderaan de pagina bij Natuurtypen. Let op; wanneer u zelf verzoekt om begrenzing, dan bent u verplicht om van de betreffende percelen ook daadwerkelijk natuur te maken. Deze natuurbestemming is voor altijd. Ook als u de grond verkoopt.

In beide gevallen moet de zienswijze uiterlijk woensdag 8 juli a.s. bij de provincie worden ingediend. Stuur als bijlagen kaarten mee waarop u weergeeft om welke percelen uw verzoek gaat.

Stuur uw zienswijze ook naar het Regiebureau NNN van de provincie Noord-Holland. Daar worden be- en ontgrenzingen van beheertypen beoordeelt.

Via de website van de provincie kunt u de zienswijze digitaal indienen door middel van het webformulier.  Het e-mailadres van het Regiebureau is regiebureauNNN@noord-holland.nl.

Geen voorbeeld zienswijze

In de voorgaande jaren stelde WLD altijd een voorbeeld zienswijze op. Wij hebben gemerkt dat deze zienswijzen niet positief ontvangen werden door de provincie. De provincie is van mening dat een eigen motivatie van degene die het verzoek indient veel beter is dan wanneer iedereen met een zelfde bezwaarschrift komt. Om deze reden hebben we ervoor gekozen dit jaar geen voorbeeld zienswijze op te stellen.

Vragen?

Voor vragen of bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met mij. Vanwege de corona maatregelen zijn we niet volledig op kantoor aanwezig, maar ik ben bereikbaar via mijn rechtstreekse telefoonnummer of per e-mail.

Met vriendelijke groet,

Martine Bijman

m.bijman@waterlandendijken.nl

06-253 743 07