Natura 2000 beheerplannen ter inzage

De concepten van de Natura-2000 beheerplannen van de volgende gebieden liggen tot en met 27 april as. ter inzage:

  • Polder Westzaan;
  • Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder;
  • Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske.

Bezwaar maken op inhoud van de N2000 plannen

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de plannen, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Dit kan echter niet tegen de begrenzing en de Natura-2000 doelen. Deze zijn al eerder vastgesteld bij de definitieve aanwijzing van de gebieden door Economische Zaken.

In een Natura-2000 beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Ook wordt hierin aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaats vinden.

Natura-2000 plannen Noord-Holland

De Natura-2000 beheerplannen van Noord-Holland zijn hier in te zien.

Water, Land & Dijken maakt geen voorbeeld zienswijze tegen de beheerplannen. Mocht u wel even willen overleggen over uw bezwaarschrift dan kunt u hiervoor contact opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl