TOELICHTING BIJ DIT FORMULIER

Let op! Heeft u meer dan 5 meldingen op één formulier? Verzend ze dan per 5 en laad daarna de website opnieuw.


U krijgt een bevestiging van uw melding op het door u opgegeven e-mail adres. Deze bevestiging kan in uw spam-box of ongewenste e-mail-box terecht komen. Kijk daar ook of de bevestiging is binnengekomen.

U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Vanaf 1 februari t/m 31 augustus mag u ruige mest uitrijden tegen een vergoeding. Dit mag ook als de bodem is bevroren of bedekt is met sneeuw.

Op de volgende pakketten wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest:

  • Grasland met rustperiode (hieronder valt ook het pakket grasland met voorweiden)
  • Kruidenrijk grasland
  • Extensief beweid grasland
  • Parel met rustperiode

Let op: binnen 1 week meldt u de percelen waarop u hebt uitgereden digitaal via het formulier dat u hiernaast vindt bij Water, Land & Dijken. De wettelijke termijn voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is binnen 2 weken, maar om er zeker van te zijn dat uw melding door Water, Land & Dijken op tijd wordt verwerkt, verzoeken wij u daarom binnen 1 week uw melding te doen. Er kan per beheereenheid één keer per jaar gemeld worden voor een vergoeding.

Parel: heeft u een Parel met rustperiode, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor het ANLb.
Legselbeheer: ANLb- en Parellegselbeheer, voor beiden geldt dat er géén vergoeding is voor ruige mest op deze pakketten
Botanische rand: heeft u een botanische rand, deze mag het hele jaar door niet bemest, niet met ruige mest, maar ook niet met drijf- en kunstmest. Houdt een rand van 2 meter vrij van mest vanaf de slootkant.
Rustperiode: op percelen met het pakket rustperiode mag vóór 1 april en ná afloop van de rustperiode ruige mest uitrijden tegen een vergoeding.
Voorweiden: hierop mag vóór de rustperiode en ná de rustperiode ruige mest worden tegen een vergoeding uitgereden worden.

LET OP: het BE-nummer is het nummer van het pakket. Dit nummer kunt u vinden in uw beheerovereenkomst ANLb, of in uw Mijn BoerenNatuur.

PS: heeft u geen Kamer van Koophandel nummer? Dan vult u uw burgerservicenummer (BSN) in.

Hulp: heeft u hulp nodig bij het invullen van dit digitale formulier, dan kunt u altijd contact opnemen met Susette Luger, 0299-437463.