Check op aanwezigheid weidevogels in het land

Momenteel wordt door boeren het gras voor de eerste keer gemaaid. Na alle regen van de afgelopen tijd schijnt nu de zon, wordt het land droog en kan het maaiwerk gedaan worden. Echter zitten we nog middenin het weidevogelseizoen. We krijgen veel vragen van burgers die zich zorgen maken om de weidevogels in het land. Zeker gezien de verbodsborden die dit jaar bij wandelpaden en op meerdere damhekken in het landelijk gebied geplaatst zijn waarop staat dat het land van 15 maart tot 1 juli niet betreden mag worden. Dus waarom wordt er nu gemaaid? Nou, dat mag niet zomaar, en leggen we u graag uit.

Weidevogelbeheer dat door boeren wordt uitgevoerd kent vele vormen van beheer, rustperiode (geen landwerk) vanaf 1 april tot minimaal 1 juni is er één van, maar ook het land plas dras (nat) zetten voor voedsel en veiligheid, beperkte beweiding en later maaien dragen bij aan het mozaïek voor de weidevogels. Door variatie aan te brengen binnen een polder realiseren we voor ieder stadium van de weidevogels geschikt biotoop.

Check op aanwezigheid weidevogels in het land
Tijdens het weidevogelseizoen wordt er op de percelen van deelnemers aan agrarisch natuurbeheer zeer regelmatig gecheckt of er vogels in het land aanwezig zijn. Water, Land & Dijken (WLD) heeft 5 veldcoördinatoren in dienst die de deelnemers aan agrarisch natuurbeheer begeleiden bij de uitvoering van het beheer. Het beheer dat deze boeren uitvoeren wordt afgestemd met de veldcoördinator uit dat gebied. Ook helpen vele vrijwilligers mee door wekelijks percelen te checken op aanwezige vogels en nesten hiervan te markeren.

Geen vogels in het land? Dan pas maaien
De veldcoördinator beoordeeld de percelen die in weidevogelbeheer zijn voordat de boer  maait. Als er geconstateerd wordt dat er geen vogels op het perceel aanwezig zijn dan kan de boer maaien Zijn er nog wel vogels in het land dan wordt er overlegd tot wanneer de boer het maaien uitstelt. Soms is het beter om wel te maaien, zeker als er nog nesten liggen. De boer maait ruim om het nest heen, en als de kuikens uit het ei komen is het landwerk klaar en zijn de pullen veilig voor trekker en machine. De kuikens kunnen schuilen tussen het vee dat geweid wordt op de hergroei van het gras of trekken naar naastgelegen percelen die laat gemaaid worden.

Dat is het mooie van agrárisch natuurbeheer, de weidevogels profiteren van de agrarische bedrijfsvoering.

Kortom, weidevogelbeheer wordt door de boeren ingepast in hun agrarische bedrijfsvoering. Zij worden hierbij begeleid door onze veldcoördinatoren. Deze bekijken welk beheer er waar mogelijk is en de boer houdt hier rekening mee tijdens het landwerk. De boeren voeren de werkzaamheden uit als het kan en bieden rust aan weidevogels als ze dit nodig hebben.