Agrarisch natuurbeheer binnen Natuurnetwerk

Provincie Noord Holland is voornemens Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) per 2022 af te schaffen. Alle gronden binnen NNN komen wat de provincie betreft vanaf dan niet meer in aanmerking voor een beheervergoeding agrarisch natuurbeheer.

Water, Land & Dijken is het hier niet mee eens, en is al geruime tijd bezig met een lobby richting provincie om agrarisch natuurbeheer in sommige gebieden binnen NNN ook na 2021 mogelijk te houden.
Onlangs hebben heet WLD samen met LTO een notitie op laten stellen waarin de motivatie hiervoor wordt omschreven ‘Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Nationaal Natuurnetwerk, Knelpunten en oplossingen’. Deze notitie kunt u inzien op de website van Water, Land & Dijken onder het kopje actueel.

De notitie is end mei aangeboden aan gedeputeerde Adnan Tekin en Provinciale Staten van Noord-Holland, waarna er een werkbezoek in ons gebied heeft plaats gevonden.

Water, Land & Dijken zet de lobby voort. Met deze notitie is weer een belangrijke stap gezet.

Hier kunt u de gehele notitie inzien

Hier kunt u samenvatting inzien