• AGRARISCH NATUURBEHEER

LANDELIJK SUBSIDIESTELSEL ANLb

Het agrarisch gebied is altijd een belangrijk leefgebied geweest voor veel soorten dieren en planten. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen, is er een landelijk subsidiestelsel: het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Water, Land & Dijken zorgt voor de uitvoering van dit subsidiestelsel in de regio Laag en Midden Holland.

Waarom een subsidie?

De ANLb-subsidie ondersteunt boeren om hun grond zó te beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn, in stand blijven. Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning van de boeren. De subsidie is een vergoeding voor die inspanning. De Europese Unie is medefinancier van de subsidie.

Wie voert het subsidiestelsel uit?

Om het subsidiegeld zo effectief mogelijk te besteden, gaat het ANLb -stelsel uit van een collectieve én gebiedsgerichte aanpak. Agrarische collectieven, zoals Water, Land & Dijken, voeren het ANLb uit. Een agrarisch collectief bestaat uit boeren in één gebied. Zo zit er samenhang in wat iedereen doet.

Boeren sluiten beheerpakketten af

Boeren die lid zijn van een collectief kunnen zogenaamde beheerpakketten [ link naar de ANLb-beheerpakketten onder Voor leden] afsluiten: een set beheermaatregelen voor een specifiek doel waar een vergoeding tegenover staat. Er zijn verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond, bijvoorbeeld voor weidevogelbeheer, akkervogelbeheer, waterbeheer of botanische pakketten. Ook zijn er landschapsbeheerpakketten: bijvoorbeeld voor knotbomen, poelen, een hoogstamboomgaard of houtwal.

Het collectief is verantwoordelijk

De collectieven zijn eindverantwoordelijk voor de subsidie. Ze zien er op toe dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in hun gebied zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Ook regelen ze de uitbetaling van de subsidie.

Elk collectief moet voldoen aan de eisen die de EU en het ministerie van LNV stellen.
Water, Land & Dijken heeft voor de uitvoering een kwaliteitshandboek opgesteld. Dit handboek is goedgekeurd, en daarmee is Water, Land & Dijken een gecertificeerd collectief.

Monitoring

We regelen niet alleen het agrarisch natuurbeheer, maar zorgen ook voor monitoring. Zo brengen we de resultaten in beeld van het broedsucces van weidevogels. Ook inventariseren we de vegetatie op weideranden waar agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. De score van veel weideranden kwam in 2017 uit boven de vereiste 4 plantensoorten. Het laat zien dat we op de goede weg zijn.

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met agrarisch natuur en landschapsbeheer? U bent van harte welkom.
Neem dan contact op met Martine Bijman, telefoon 0299 – 437 463.
E-mailadres: m.bijman@waterlandendijken.nl