• AGRARISCH NATUURBEHEER

LANDELIJK SUBSIDIESTELSEL ANLb

Het agrarisch gebied is altijd een belangrijk leefgebied geweest voor veel soorten dieren en planten. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen, is er een landelijk subsidiestelsel: het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Water, Land & Dijken zorgt voor de uitvoering van dit subsidiestelsel in de regio Laag en Midden Holland.

Waarom een subsidie?

De ANLb-subsidie ondersteunt boeren om hun grond zó te beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn, in stand blijven. Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning van de boeren. De subsidie is een vergoeding voor die inspanning. De Europese Unie is medefinancier van de subsidie.

Wie voert het subsidiestelsel uit?

Om het subsidiegeld zo effectief mogelijk te besteden, gaat het ANLb -stelsel uit van een collectieve én gebiedsgerichte aanpak. Agrarische collectieven, zoals Water, Land & Dijken, voeren het ANLb uit. Een agrarisch collectief bestaat uit boeren in één gebied. Zo zit er samenhang in wat iedereen doet.

Boeren sluiten beheerpakketten af

Boeren die lid zijn van een collectief kunnen zogenaamde beheerpakketten [ link naar de ANLb-beheerpakketten onder Voor leden] afsluiten: een set beheermaatregelen voor een specifiek doel waar een vergoeding tegenover staat. Er zijn verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond, bijvoorbeeld voor weidevogelbeheer, akkervogelbeheer, waterbeheer of botanische pakketten.

Het collectief is verantwoordelijk

De collectieven zijn eindverantwoordelijk voor de subsidie. Ze zien er op toe dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in hun gebied zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Ook regelen ze de uitbetaling van de subsidie.

Elk collectief moet voldoen aan de eisen die de EU en het ministerie van LNV stellen.
Water, Land & Dijken heeft voor de uitvoering een kwaliteitshandboek opgesteld. Dit handboek is goedgekeurd, en daarmee is Water, Land & Dijken een gecertificeerd collectief.

Monitoring

We regelen niet alleen het agrarisch natuurbeheer, maar zorgen ook voor monitoring. Zo brengen we de resultaten in beeld van het broedsucces van weidevogels. Ook inventariseren we de vegetatie op weideranden waar agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. Zo kwam de score van veel slootkanten die meedoen met slootkantbeheer in 2019 uit boven de vereiste 4 plantensoorten. Het laat zien dat we op de goede weg zijn.

Rapport Monitoring Weidevogels 2019

ANLb binnen NNN

Provincie Noord-Holland heeft in 2017 besloten om met ingang van 2022 het agrarisch natuurbeheer binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te schaffen. Hiermee wil de provincie meer natuur realiseren.

Water, Land & Dijken heeft heel hard gevochten tegen dit besluit met als resultaat dat provincie Noord-Holland, samen met de vier Noord-Hollandse agrarische collectieven, LTO-Noord en terreinbeherende organisaties, een verkenningsjaar is gestart. Deze partijen hebben tijdens dit jaar onderzocht wat de gevolgen zijn van het besluit en hoe de natuurdoelen binnen het NNN behaald kunnen worden.

Het verkenningsjaar is afgesloten met een overeenkomst. Deze overeenkomst is de basis om in drie pilotgebieden aan de slag te gaan. In deze gebieden wordt de instrumentenkoffer uitgeprobeerd zodat deze na afloop van de overeenkomst, eventueel aangepast, ook in de andere gebieden kan worden gebruikt. Hierover heeft op 24 september jl. een informatie avond plaats gevonden. Lees hiernaast de nieuwsbrief en welke instrumenten in de koffer zitten.

Instrumentenkoffer verkenningsjaar

Mogelijke in te zetten instrumenten bij pilotgebieden NNN

Instrumentenkoffer

Lees hier de gehele brief zoals gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief, die is verstuurd naar bedrijven die geheel of gedeeltelijk vallen binnen de begrenzing van NNN.

Particulier Natuurbeheer, dienstverlening

Omvormen landbouw naar natuur (SKNL)

Percelen met een agrarische bestemming kunnen worden omgevormd naar een natuur bestemming. Hierbij verandert de hoofdfunctie landbouw naar natuur. In de meeste gevallen gaat dit om natuur gericht op weidevogels. Op deze percelen worden de nodige aanpassingen gedaan zodat het geschikter wordt voor weidevogels. De omvorming en inrichting wordt de SKNL genoemd, Wij helpen particulieren bij de aanvraag en geven advies over de inrichting.

Certificeren en aanvraag beheersubsidie natuur (SNL-N)

Vanaf 2017 is het verplicht om voor het aanvragen van een beheervergoeding voor natuur een certificaat te behalen. Water, Land & Dijken biedt de dienst aan om een handboek en een werkplan op te stellen, welke nodig zijn voor het certificaat.

Begeleiden particulier natuurbeheer (service contract)

Buiten de hiernaast beschreven diensten begeleiden wij particulieren ook actief in het natuurbeheer. Hierbij wordt binnen een periode van 6 jaar minimaal 3 keer een inventarisatie uitgevoerd. Daarnaast verzorgen we ook alle administratie en rapporteren we over het beheer. Particulieren kunnen met vragen over natuurbeheer in dit geval ook altijd bij ons terecht. Telefoon: 0299-437463 vraag naar Martine Bijman, projectleider.

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met agrarisch natuur en landschapsbeheer? U bent van harte welkom.
Neem dan contact op met Martine Bijman, telefoon 0299 – 437 463.
E-mailadres: m.bijman@waterlandendijken.nl