Monitoring kruidenrijke percelen en randen door vrijwilligers in 2023

Kruidenrijke percelen en randen  zijn belangrijk voor de biodiversiteit, de weidevogels en de insecten. Insecten die op bloeiende kruiden afkomen zijn een belangrijke voedselbron voor opgroeiende weidevogelkuikens. Maar ook bieden de kruidenrijke percelen dekking en een betere doorwaadbaarheid voor deze kuikens. Om kruidenrijke percelen en randen in stand te houden kunnen er ANLb beheerpakketten afgesloten worden bij leden van Water, Land & Dijken.

Jaarlijks wordt er op een selectie van deze percelen en randen een monitoring uitgevoerd door vrijwilligers. Water, Land & Dijken is erg blij met de inzet, kennis en enthousiasme van deze vrijwilligers. Door  jaarlijks te monitoren krijgen wij een goed beeld van de voorkomende indicatorsoorten binnen ons werkgebied en kunnen wij constateren wat wel en niet goed gaat.

In 2023 zijn er in totaal 14 botanische weideranden en 23 kruidenrijke percelen geïnventariseerd door deze groep vrijwilligers. Er zijn dit jaar verhoudingsgewijs meer kruidenrijke percelen gemonitord omdat in het gekozen gebied  minder botanische randen zijn.

Resultaten botanische weiderand

Het aantal geïnventariseerde indicatorsoorten in de 14  botanische weideranden lag dit jaar heel hoog. Het varieerde tussen de 9 en 18 soorten. Om aan de eisen voor agrarisch natuurbeheer te voldoen, moet een weiderand minimaal 4 verschillende indicatorsoorten bevatten.

De top 5 van meest gevonden soorten zijn:

  1. Witte klaver
  2. Paardenbloem
  3. Kruipende boterbloem
  4. Rode Klaver
  5. Petentilla spec. (o.a. zilverschoon)

Maar ook soorten als moerasrolklaver, vertakte leeuwentand, smalle weegbree en veenwortel zijn veel gezien.

Botanische/kruidenrijke percelen

Het aantal geïnventariseerde indicatorsoorten in de 23 gemonitorde  kruidenrijke percelen tussen de 4 en 16 soorten. Om aan de eisen voor agrarisch natuurbeheer te voldoen, moet een kruidenrijk perceel minimaal 4 verschillende indicatorsoorten bevatten. In principe voldoen dus alle percelenwaar de monitoring heeft plaatsgevonden aan de ANLb voorwaarden.

Bij enkele botanische percelen zijn wel opmerkingen gemaakt door vrijwilligers dat er net gemaaid is of dat er vee liep. Dan is het lastiger om soorten te herkennen.

De top 5 van meest gevonden soorten zijn:

  1. Scherpe boterbloem
  2. Veldzuring (zuringsoorten) m.u.v. van ridderzuring.
  3. Klaversoorten
  4. Paardenbloem
  5. Kruipende boterbloem

Maar ook hoornbloem, reukgras, leeuwentandsoorten en madeliefje zijn veel waargenomen.

Hier kunt u het gehele verslag downloaden: Inventarisatie plantensoorten in de botanische weiderand en kruidenrijke- en botanische percelen 2023 ANLb door Grada Kwantes