Gratis ondernemerscoaches voor agrariërs in Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland hebben boeren en tuinders vanaf nu de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van coaching en begeleiding door ervaren ondernemerscoaches: een coach die onpartijdig en belangeloos jouw klankbord wil zijn om te sparren over het (familie)bedrijf, actuele ontwikkelingen en de toekomst.

Wat wil, kan en mag ik met mijn bedrijf in de toekomst?

‘Wat zijn de stappen voor een succesvolle bedrijfsovername? Hoe kan ik mijn bedrijf duurzamer maken of verbreden? Wat past bij mij en hoe kan ik persoonlijk groeien?’ Zomaar een aantal vragen waar agrarisch ondernemers mee kunnen worstelen en in vertrouwen met iemand over willen klankborden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, biedt de provincie Noord Holland, in samenwerking met LTO Noord en collectief Water, Land & Dijken, coaching aan boeren en tuinders aan. Er zijn hiervoor zes onafhankelijke ondernemerscoaches aangesteld om ‘aan de keukentafel’, samen met de agrarische ondernemer het gesprek aan te gaan.

Elke ondernemerscoach beschikt niet alleen over uitgebreide kennis en ervaring als agrarisch coach en sparringpartner, maar heeft ook zijn eigen specialisme. Dat kan variëren van ondernemerschap, verduurzaming of overheidsrelaties tot verdienmodellen en meer persoonlijke kwesties, zoals begeleiding bij lastige keuzes en de samenwerking onderling op het bedrijf.

Interesse?

Heeft u interesse en zou u graag een keer spreken met een ondernemerscoach? Aanmelden is mogelijk via www.landbouwportaalnoordholland.nl, thema ondernemerscoach.

Visdiefeilanden en -vlotten, een schot in de roos

Conclusie na drie jaar is dat het visdiefeilanden en -vlotten project, gefinancierd vanuit ‘Betrekken bij Groen Fonds’ en Water, Land & Dijken, heel goed uitpakt, het is een schot in de roos. Het broedresultaat is vergeleken met 2022 weer omhoog gegaan. Mede dankzij de vele vrijwilligers die de visdiefeilanden en –vlotten in het voorjaar hebben opgeknapt lag er een gespreid bedje voor de visdief.

Een stijgende lijn voor het broedresultaat

Dei opknapbeurt heeft extra leuke successen opgeleverd en een stijgende lijn in het broedresultaat. Op 11 van de 15 locaties werd door 8 vogelsoorten gebroed. Zelfs een krakeend maakte haar nest in een grote ruige graspol op één van de eilandjes. (in 2022 werd er op 8 van de 15 locaties gebroed). Uit het niets gingen op een schelpeneilandje in een plas dras in Middelie maar liefst 8 paar visdieven en 3 paar kluten broeden terwijl hier vorig jaar maar één paartje visdief broedde. Alle nesten op dit eilandje kwamen uit doch helaas sloeg de vogelgriep aan het eind van het broedseizoen, toen de meeste pullen bijna vlieg vlug waren, genadeloos toe. Dat kostte helaas veel vogels. Opmerkelijk was dat het enkel de jongen waren die slachtoffer werden.

Een tweede visdiefeiland in Kwadijk komend seizoen

Een aparte vermelding waard zijn de twee succesvolle schelpen eilandjes in Jisp en Kwadijk. Maar liefst 22 paartjes visdieven, 2 paar kluten, 1 x scholekster en 1 x kokmeeuw kozen deze 2 eilandjes uit als broedplek en wisten hun pullen vliegvlug te krijgen. Daarmee werd het succes van 2022 fors verbeterd. Vanwege het succes van het visdiefeilandje in de plas dras in Kwadijk is door Water, Land & Dijken besloten om komend seizoen een tweede eiland met hulp van vrijwilligers aan te leggen.

Ook kluut en scholekster vinden de vlotten een goede broedplek

Op de overige locaties werden dit jaar maar liefst 14 legsels geteld van onder andere visdief en kluut. Op maar liefst 4 locaties werd er gebroed door scholeksters. Dat hadden we nog niet eerder gezien. Dus naast de broedplateaus die dit jaar her en der zijn geplaatst maakten de scholeksters ook gebruik van de visdiefvlotten en dat is toch een leuke constatering. Wat opvalt is dat er hoegenaamd geen nesten worden leeggeroofd. Het is kennelijk niet zo aantrekkelijk voor grondpredatoren, zoals marter of vos, om door het water naar de eilanden of vlotten te gaan.

 

Scholeksters veilig op broedplatforms

In het teken van het Jaar van de Scholekster 2023 zijn er dit voorjaar maar liefst 145 broedplatforms in Laag Holland geplaatst. Dit dankzij enorme bereidwilligheid van boeren om ze te plaatsen, vaak samen met hun kinderen, door vrijwilligers of samen met zorg cliënten. Maar waren die broedplatforms nou een succes, gingen de scholekster daar nou inderdaad op zitten broeden? En wat is het resultaat daarvan? Zijn de nesten uitgekomen? Zijn de pullen vlieg vlug geworden?

Broedplatforms als veilige nestgelegenheid

De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD) heeft het Jaar van de Scholekster met beide handen aangegrepen om iets te doen voor deze prachtige weidevogel door het plaatsen van broedplatforms bij agrarische ondernemers. Dankzij subsidie van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van de provincie Noord-Holland en extra sponsering zijn er dit voorjaar 145 broedplatforms geplaatst op ca. 70 verschillende locaties. Bij agrarische bedrijven, hobby-boeren, burgers en particuliere grondeigenaren, met hulp van enthousiaste weidevogel vrijwilligers, boeren en hun gezinsleden en cliënten van zorgboerderijen.

De broedplatforms, gemaakt van bloembollen kistjes en voorzien van een dikke bodemlaag (bijv. schelpen, schelpengrit, fijn grind) zijn op verschillende plekken geplaatst. Op houten palen in een plas dras, geïnundeerde greppels of gewoon in een wei- of bouwland. Het overgrote deel echter in sloten omdat dit de meeste bescherming bied tegen roofdieren.

Eerste broedresultaten bemoedigend

Gingen de scholekster op de platforms broeden? Zijn de nesten uitgekomen? Zijn de pullen vlieg vlug geworden? Tijdens het broedseizoen zijn de scholekster platforms gemonitord door vrijwilligers. Bijna alle nesten werden ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor (een website voor heel Nederland waar tellingen worden bijgehouden van vogels) om beter inzichtelijk te krijgen hoe het broedresultaat- en broedsucces is verlopen.

Op 21 van de 145 platforms werd gebroed. Dit is ruim 14 %. Van deze 21 legsels zijn er 15 uitgekomen, wat neerkomt op een uitkomstpercentage van 71 %. Voor het eerste jaar is dit een bemoedigend resultaat.

De pullen gaan ongeveer één dag na uitkomst van de broedplatforms af om daarna de weilanden en het verdere broedgebied in te trekken. Mede daardoor zijn ze vaak lastig te volgen of terug te vinden. Van de 15 uitgekomen nesten kon met zekerheid worden gezegd dat 5 hiervan de pullen ( 1 of meerdere) vlieg vlug zijn geworden. Van de overige 10 nesten werden of de jongen niet meer gezien of kon niet met zekerheid worden gezegd of ze volwassen zijn geworden.

5 nesten werden door een onbekend roofdier aangevallen en van 1 nest is het resultaat onbekend.

 Scholeksters zijn trouw aan partner en broedplek

Uiteindelijk toch een mooi resultaat dat perspectief biedt voor de gewenste toename van de scholekster populatie. Want scholeksters zijn trouw aan hun partner en broedplek. Bij een succesvol broedsel is de kans dan ook groot dat hetzelfde paartje het jaar daarop weer van hetzelfde broedplatform gebruik maakt. De verwachting is dan ook dat de scholeksters volgend jaar terugkeren en dat ook de andere platforms in gebruik worden genomen.

Kennis van de bodem geeft je meer

Doe mee met nieuw project bodemkennis voor betere opbrengst

Dit kunt u verwachten:

– bodemmonster afname op uw bedrijf en analyse
– keukentafelgesprek bij u thuis met een bodemdeskundige over de bodemmonster analyse
– bodem behandelplan op maat voor uw bedrijf
– interessante kennisbijeenkomsten om samen met andere deelnemers meer te leren over de bodem

Vanaf oktober start Water, Land & Dijken in samenwerking met Wij.land dit nieuwe project ‘Kennis van bodem geeft je meer’, voor WLD leden die meer willen leren over de bodemgesteldheid van eigen percelen en hoe die te verbeteren. Gericht op het eigen bedrijf en percelen, met daarnaast interessante bijeenkomsten over de bodem.

De looptijd is van oktober 2023 t/m nov. 2024, er zijn geen deelname kosten aan het project verbonden.

Interesse? Meer weten?
Neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer, a.koelemeijer@waterlandendijken.nl, 06-255 93 47

Voor boeren op veenweidegrond in Noord-Holland klei beschikbaar

Voor agrariërs op veenweidegrond in Noord-Holland is geschikte klei beschikbaar voor klimaatmaatregel

Vanaf november is er voor Noord-Hollandse agrariërs op veenweidegrond geschikte klei beschikbaar voor de klimaat-maatregel klei in veen. Klei in veen gaat bodemdaling tegen en vermindert CO2 uitstoot. Vanuit het Loket Veenweideboeren Noord-Holland worden de kosten voor de klimaatmaatregel voor 85% vergoed. Hiermee komt de klei op een bedrag van € 0,75 per kuub aan eigen bijdrage.

Klei in veen vertraagt veenverbranding

Klei in veen gaat bodemdaling tegen en vermindert CO2 uitstoot. De klei wordt met een ruige mest strooier over het land gereden in hoeveelheden van 1 tot 4 cm. De klei zakt in de bodem en bindt zich aan de veendeeltjes. Hierdoor vertraagd de veenverbranding wat zorgt voor minder CO2 uitstoot. Voor de werking van de toepassing klei in veen zijn er geen beperkende factoren.

Aanvoer, opslag en uitrijden van de klei

De klei komt vanuit een kleiput in Petten. Vanaf de eerste week van november komt er dagelijks 700 kuub klei vrij tot een totale hoeveelheid van 14.000 kuub. De kans dat de klei uitgereden kan worden in november is niet zo groot. Vandaar dat u de klei zelf moet kunnen opslaan tot het moment dat het over het land kan worden uitgereden. Dit kan over de vorst maar ook als het land droog genoeg is, rekening houdend met de draagkracht van het land.

Interesse?

Heeft u interesse? Neem dan vóór 1 november a.s. contact op met Martine Bijman, projectleider Loket Veenweideboeren: 06-25374307.  Of kijk voor meer informatie op www.loketveenweideboeren.nl

Project biodiversiteit op boerenerven in gemeente Purmerend van start

Het project ‘Biodiversiteit op het boerenerf’ is woensdag 11 oktober in Purmerend van start gegaan. Daarmee heeft de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken een eerste stap gezet voor een betere leefomgeving voor alles wat leeft op en rond boerenerven binnen de gemeente. Wethouder Coen Lageveen plaatste samen met boer Stefan Köhne een nestkast op zijn boerderij in de Beemster.

Project Biodiversiteit op het boerenerf

Het boerenerf is een plek waar veel leven van het boerenland samenkomt. Daar liggen ook kansen voor het versterken van de natuur op het platteland. Gemeente Purmerend vindt het belangrijk dat er meer biodiversiteit binnen haar gemeentegrenzen komt. Daarom verzorgt ze de financiering van het project Biodiversiteit op het boerenerf. Water, land & Dijken voert de coördinatie en uitvoering uit voor de komende drie jaar. Zo ontstaat er een nog betere leefomgeving voor alles wat leeft op en rond boerenerven. Per jaar kan er op 14 agrarische bedrijven een erfscan uitgevoerd worden.

Wethouder Coen Lageveen van Purmerend: “Het is fantastisch om hier bij Stefan Köhne als eerste een nestkastje te plaatsen vanuit dit project. Agrariërs dragen graag hun steentje bij om meer biodiversiteit te creëren. Op de agrarische erven liggen veel kansen. Met een advies op maat van Water, Land & Dijken kun je gericht een betere leefomgeving creëren voor de flora en fauna. Zoals de aanleg van een haag, het planten van bomen of het plaatsen van nestkastjes.”

Van erfscan tot uitvoering maatregelen

Voor het project bezoekt een veldcoördinator van Water, Land & Dijken de deelnemende agrariërs om een erfscan uit te voeren. Bestuurder Jan Uitentuis van Water, Land & Dijken: “Boerenerven zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Er leeft veel, van vlinders tot boerenzwaluwen en van vleermuizen tot egels. En er liggen ook kánsen. Door de erfscan en advies op je erf zie je kans op verbetering, zoals aanleg van struiken, een takkenril of het plaatsen van een insectenhotel.” De veldcoördinator bekijkt of er biodiversiteit is op het erf en adviseert hoe dit verbeterd kan worden. De agrariër kan dan bepalen met welke maatregelen de biodiversiteit op het erf versterkt kan worden.  Voor dit project worden de nestkastjes deels door de hulpboeren van stichting Landzijde gemaakt.

Heeft u een agrarisch bedrijf in gemeente Purmerend en heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Lees dan hier verder voor meer informatie.