Loket Veenweideboeren Noord-Holland geopend

Vanaf vandaag kunnen boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarische grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Kosteloos persoonlijk advies en begeleiding

Elke ondernemer en elk bedrijf is anders, een persoonlijke aanpak is dus van belang. Tijdens een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel kijkt het loket samen met de ondernemer naar de wensen, mogelijkheden en situatie op het bedrijf. Een bodemcoach komt vervolgens langs om profielkuilen te graven en de opbouw en structuur van de bodem inzichtelijk te krijgen, om goed te kunnen oordelen of de klimaatmaatregel daar zinvol is.

Klimaatmaatregelen

Er zijn verschillende klimaatmaatregelen mogelijk. Sommige maatregelen hebben nauwelijks gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klei in veen, waarbij klei op het perceel wordt uitgereden. Andere maatregelen vragen een heel ander bedrijfsmodel, zoals de omschakeling naar een natte teelt. Het loket heeft de laatste wetenschappelijke inzichten paraat en kan goed adviseren over de kansen, kosten en gevolgen.

De subsidie voor het nemen van maatregelen bedraagt 85%, er geldt een eigen bijdrage voor de ondernemer van 15% voor de inrichtingskosten.

Het loket is bereikbaar via loketveenweideboeren.nl

Interesse?

Op de website van het loket kunt u uw contactgegevens achterlaten waarna contact met u wordt opgenomen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook contact met het loket opnemen via info@waterlandendijken.nl,  0299-437463.

Waarom klimaatmaatregelen?

Het waterpeil in veenweidegebieden wordt kunstmatig laag gehouden om er te kunnen wonen, werken en koeien te kunnen weiden. Wanneer veengrond in contact komt met zuurstof, verbrandt het. Daardoor klinkt de grond in: de bodem daalt. Dat leidt op steeds meer plekken tot problemen. Bovendien stoten drooggelegde veengebieden veel CO2 uit. De provincie Noord-Holland heeft de opdracht de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied terug te dringen met zo’n 0,14 Mton.

Het loket is een initiatief van vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland.

Diopsis camera geplaatst voor insecten monitoring

Woensdag 19 april heeft Water, Land & Dijken twee diopsis insectencamera’s in het veld geplaatst. Deze camera’s fotograferen alle langskomende insecten. 1 Camera is geplaatst op kruidenrijk grasland en de andere op een regulier gebruikt grasland. Met deze camera’s hopen wij meer inzicht te krijgen in de voedselbeschikbaarheid voor zangvogels en weidevogels. Het installeren van de camera’s was een aardige klus:

Filmpje installeren diopsis insectencamera

Hoe werkt het?

De insecten camera bestaat uit digitale fotocamera, computer, batterij en scherm waar vliegende insecten op gaan zitten omdat ze aangetrokken worden door de kleur en het licht ‘s nachts op het scherm. De insecten camera kan volledig automatisch insecten te tellen en herkennen.  Foto’s worden via een dataverbinding doorgebeld naar een centrale server. Daar worden de foto’s geanalyseerd. Beeldherkenning, de techniek achter de automatische camera’s, is getraind met honderdduizenden foto’s van insecten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door stichting Edwin Bouw Fonds.

Kievit en tureluur nest pal naast elkaar

Onze WLD huisfotograaf Loek Londo is tevens vrijwilliger weidevogelbescherming. Vrijdagochtend jl. was veld coördinator Willem Overweg met Loek op pad. Hoe dat was leest u hieronder in het vrolijke verslag van Willem:

Vrijdagochtend was ik met onze huisfotograaf  Loek Londo in kader van weidevogel bescherming op pad. Uiteraard had Loek zijn fotoapparatuur bij zich. Loek had de week ervoor nesten van kieviten en scholekster gevonden op de percelen van Ron Prinsze in Warder waar Loek met echtgenote Liesbeth  vrijwilliger is. Ik zou Loek assisteren met het registreren van deze nesten middels Loeks telefoon in de Boerenlandvogel monitor. Ja,  ook Loek gaat met zijn tijd mee door de nesten mobiel in te voeren.

De door Loek gevonden en gemarkeerde nesten werden snel opgezocht waarna ze ter plekke met de juiste coördinaten in het systeem werden gezet. Met Loek is het altijd een leuk, informatief en gezellig samenzijn maar tijdens het teruglopen is het ook zaak om scherp en alert te blijven op de aanwezigheid van nog meer nesten. Zo met gepaste tussenruimte naast elkaar lopende vinden we gelijktijdig een nest van een kievit en tureluur die met een tussenruimte van ca. 1,5 mtr uit elkaar liggen. Ongeveer de lengte van een markeerstok. Je weet dat het voorkomt in de praktijk.  De tureluur zoekt de bescherming van de felle kievit tegen predatoren. Je leert en leest dat tureluur- en kievitnesten soms in elkaars nabijheid kunnen liggen maar met een goede stoklengte verschil tussen de nesten is het toch wel een bijzonder en uniek moment  als je dit persoonlijk meemaakt.  Voor Loek was het in ieder geval de 1e keer.

Uiteraard moet zo’n moment op de gevoelige plaat worden vastgelegd maar dit keer was niet Loek de fotograaf maar ik. Gelijktijdig was er een probleem. Ik ben a-technisch op gebied van fotografie en camera’s. Heb er echt nul komma nul verstand van maar gelukkig is Loek een geduldig mens in de uitleg hoe met zo’n mooie camera om te gaan.  Dan komt zijn achtergrond in het onderwijs weer naar boven drijven. De camera van Loek stelt zichzelf scherp dus dat maakte het zelfs voor iemand zoals ik nog mogelijk om wat mooie foto’s te nemen van een trotse Loek bij beide nesten en bij het invoeren in de BLVM van deze nesten.

Kortom, het was een prachtige ochtend waarbij we over en weer van elkaar geleerd hebben.

Willem Overweg, veldcoördinator Zeevang.

Jaarverslag 2022

Ieder jaar maken we een inhoudelijk jaarverslag, met daarin onze activiteiten in woord en beeld gebracht.

Bekijk hier de jaarverslag  2022 en van voorgaande jaren, veel leesplezier!

Natura 2000 beheerplannen ter inzage

De concepten van de Natura-2000 beheerplannen van de volgende gebieden liggen tot en met 27 april as. ter inzage:

 • Polder Westzaan;
 • Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder;
 • Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske.

Bezwaar maken op inhoud van de N2000 plannen

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de plannen, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Dit kan echter niet tegen de begrenzing en de Natura-2000 doelen. Deze zijn al eerder vastgesteld bij de definitieve aanwijzing van de gebieden door Economische Zaken.

In een Natura-2000 beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Ook wordt hierin aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaats vinden.

Natura-2000 plannen Noord-Holland

De Natura-2000 beheerplannen van Noord-Holland zijn hier in te zien.

Water, Land & Dijken maakt geen voorbeeld zienswijze tegen de beheerplannen. Mocht u wel even willen overleggen over uw bezwaarschrift dan kunt u hiervoor contact opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl

Bepaling tegemoetkoming ganzenschade in NNN

De uitkering van ganzenschade en natuurgrond gaan niet altijd samen. Toch zijn er situaties waarin wel een tegemoetkoming in de ganzenschade uitbetaald wordt. De uitkering hiervan is afhankelijk van de eigendom- of pachtsituatie.

Percelen in eigendom komen wel in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Bij percelen in pacht is het afhankelijk van de pachtovereenkomst of u voor ganzenschade in aanmerking komt. In onderstaande gevallen is dit niet het geval:

 • Percelen binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) welke worden gepacht van een terreinbeherende organisatie of overheidsinstelling.
 • Pachtovereenkomsten binnen of buiten NNN waarin landbouwkundige beperkingen dan wel beperkingen voor faunabeheer zijn opgenomen (bijvoorbeeld, geen toestemming voor toetreding door jager).

Vervolgens bepaald de ligging van de schadepercelen het percentage tegemoetkoming op getaxeerde schade:

 • Voor ganzenschade op percelen in een Natura-2000 gebied is het percentage tegemoetkoming jaarrond 100%.
 • Voor ganzenschade binnen een ganzenfoerageergebied en een buffer van 500 meter is het percentage tegemoetkoming in de volgende rustperiode 100%:
  • Van 1 november tot 1 april (grauwe gans en kolgans)
  • Van 1 november tot 1 mei (brandgans)
  • Van 1 november tot 1 juni (rotgans)

Buiten de rustperiode is de tegemoetkoming voor ganzenschade in de ganzenfoerageergebieden en de buffer van 500 meter 80%.

 • Voor ganzenschade op percelen die buiten Natura-2000 gebied en ganzenfoerageergebieden met bufferzone liggen is de tegemoetkoming het hele jaar 80%.

Het Natuurnetwerk Nederland heeft geen aparte status in het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl