Scholekster broedplateaus worden geplaatst

Het Jaar van de Scholekster pakken we in ons werkgebied groots aan, met het plaatsen van 132 scholekster plateaus op 68 locaties in of bij boerensloten.

Vrijwilligers hebben de materialen voorbereidt zodat ter plekke eenvoudig de plateaus gemonteerd kunnen worden. Inmiddels hebben al meerdere WLD leden de materialen opgehaald en zijn meteen aan de slag gegaan met het plaatsen van de plateaus. Door weer en wind, wadend in het koude water of vanuit de boot. De komende twee weken brengen de veld coördinatoren de plateau materialen rond, streven is dat binnen drie weken de plateaus staan. Dat is nog mooi op tijd, voordat het broedseizoen van de scholekster begint.

 

 

Bodemcoach geeft praktische adviezen

In het blad Akkerwijzer staat een mooi drieluik interview over de ervaringen van drie bodemcoaches. Zij gaan via het Landbouwportaal kosteloos op bedrijfsbezoek voor kennis, onafhankelijk advies en praktische tips over de bodem. Ze vertellen over hun bezoeken aan akkerbouwbedrijven, het nut ervan en hoe belangrijk het is om regelmatig een schop in de grond te zetten en zelf naar de bodemkwaliteit te bekijken. Dat is ook precies wat een bodemcoach doet op bedrijfsbezoek, samen het veld in en een aantal profielkuilen analyseren. Om zicht te krijgen op de structuur, doorlaatbaarheid, beworteling, het waterbergend vermogen en het bodemleven. Adviezen worden ook op papier gezet zodat het nagelezen kan worden.

Ook interesse in een bezoek door een bodemcoach?

Er zijn bodemcoaches speciaal voor de veehouderij, bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroente. U kunt via www.landbouwportaalnoordholland.nl onder thema Bodem een onafhankelijke coach aanvragen. Heeft u nog geen account onder het portaal, kies dan eerst inloggen/registeren en maak een account aan. Via uw email ontvangt u een bevestigingslink. Zodra u uw aanmelding heeft bevestigd kunt u  inloggen in het portaal. Ga naar Thema’s, kies voor ‘Duurzaam bodembeheer’ en ga naar ‘Aanmelden’. Vul uw bedrijfsgegevens in en meld u aan. De bodemcoach neemt binnen een week contact met u op om een afspraak te maken.

Is er al eens een bodemcoach op bezoek geweest en wilt u weer samen in de bodem kijken om te zien hoe de bodemconditie nu is? Vraag dan een nazorgbezoek aan via uw bodemcoach.

Vragen? Bel de helpdesk van het portaal op 088-8886630.

 

Oproep voor deelname in Beemster aan bloemenrand

Vorig jaar is er een start gemaakt met het initiatief ‘Beemster in bloei’. Dankzij de samenwerking met CONO Kaasmakers, gemeente Purmerend, Water, Land & Dijken en De Beemsterling is het Beemster Fonds tot stand gekomen. Ook particulieren hebben via crowdfunding een donatie aan dit fonds kunnen doen. Dankzij deze bijdragen aan het fonds konden de bloemenlinten in de Beemster gefinancierd worden. In 2022 hebben 15 deelnemers meegedaan aan dit initiatief waardoor er meer dan 3 km rand is ingezaaid.

Ook dit jaar gaan we door en hopen we nog meer meters bloemenranden in te zaaien. Doen jullie mee?
Bij deze nodigen wij jullie dan ook uit om deel te nemen aan ons initiatief “Beemster in bloei”.

Wat kun je verwachten als deelnemer?
1. Het zaadmengsel wordt kosteloos beschikbaar gesteld via het Beemster Fonds, er is keuze uit enkele zaadmengsels.
2. Strook van minimaal 1,5 meter breed, bij voorkeur 3 meter breed.
3. Het is wenselijk dat het bloemenlint zichtbaar is voor de burger.
4. Ook particulieren in het buitengebied kunnen dit jaar deelnemen. Hiervoor gelden wel enkele aanvullende voorwaarden.
5. Er wordt een vergoeding van 0,25 euro per m2 vanuit het Beemster Fonds uitgekeerd. (deze vergoeding geldt alleen voor bloemenranden op agrarische grond)
6. Als het inzaaien door de agrariër zelf wordt gedaan is er een tegemoetkoming gereserveerd.
7. Per aanmelding geldt een maximum van 1 hectare.

De volgorde van aanmelding is bepalend voor deelname aan het bloemenlint mocht het beschikbare budget overschreden worden.

Deelname
Dus ben je akkerbouwer, vleesveehouder, fruitteler, melkveehouder of paardenhouder in de Beemster? Of ben je particulier in het buitengebied? En heb je interesse in een bloemenlint op jullie perceel of wil je meer informatie? Stuur dan een mail voor 1 april 2023 naar secretariaat@waterlandendijken.nl. Wil je in de mail aangeven of je agrariër of particulier bent en om hoeveel meter bloemenlint het ongeveer gaat?

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op deze website: www.beemsterinbloei.nl

 

 

Inzet WLD drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit voor het agrarisch natuurbeheer. Met het grote werkgebied en de vele hectaren waar agrarisch natuurbeheer op zit kostte dit tot nu toe veel tijd. Daarom heeft WLD een kleine drone waarmee de controles efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen we zo beter percelen controleren die ver achterin een polder liggen en niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar/zichtbaar zijn. De controles met de drone vinden onaangekondigd plaats. In de voorwaarden horende bij het ANLb contract staat inzet van de drone ook beschreven. WLD voldoet aan de vigerende regelgeving voor drone vliegen. In Natura 2000 gebieden vliegen we alleen met toestemming van de TBO’s. Dus hoort en/of ziet u een drone boven uw land vliegen, dan kan deze mogelijk van WLD zijn.

 

Weidevogelmonitoring 2023

Water, Land & Dijken vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de weidevogelresultaten; dit is van belang om tijdens het seizoen het beheer te kunnen sturen, én om tijdens en ná afloop met deelnemers en de buitenwereld te kunnen communiceren over de effecten van het beheer.

In 2023 wordt een gedeelte van ons werkgebied geteld door de provincie en ook Water, Land & Dijken laat in een aantal gebieden een weidevogeltelling uitvoeren. De gebieden die in 2023 worden geteld zijn op bijgaand plaatje weergegeven.

Tussen eind maart en half juni vinden vijf telrondes plaats. In deze periode bezoeken de tellers percelen in het gebied. De telling vindt voornamelijk plaats vanaf de weg of het polderpad. Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst. In de tweede helft van mei wordt tevens een alarmtelling uitgevoerd, hiervoor gaan de tellers 1 keer echt het land in. Met behulp van deze telling kunnen we bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben groot gebracht, want dat is waar we het met zijn allen voor doen!

Na iedere telronde worden de telgegevens aan ons geleverd. Dit overzicht communiceren wij zo snel mogelijk digitaal op kaart met de deelnemers. Het kan tot goede gespreksstof leiden tussen boer en veldcoördinator.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Hoogeveen, projectleider, via e-mail: t.hoogeveen@waterlandendijken.nl

Plaatje 1: Gebieden weidevogeltelling 2023 door de provincie.

 

Plaatje 2: Gebieden weidevogeltelling 2023 door WLD.

Doe dit jaar ook mee met vlindermontoring op uw bedrijf

Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijgt u inzicht in de biodiversiteit op uw bedrijf en dit ook uitdragen. Door te monitoren kunt u goed meten wat er al aan biodiversiteit aanwezig is en of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.Het leuke aan dit project is dat u als  boer zélf kunt meten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de vlinders op uw land.

We zijn  op zoek naar  enthousiaste boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren. (Let wel; het kan verslavend werken)

Wat gaat u doen?

Voor het meten van de nachtvlinders krijgt men 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3  vaste locaties op de boerderij. Zo krijgt u inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai, op de insecten-stand.

Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we in 2023 opschalen naar 180 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf, hier worden tweewekelijks elke vlinders geteld al dan niet met een vrijwilliger. De metingen worden om de week gedaan tussen 1 april en 1 oktober. We zoeken mensen die langjarig willen meedoen.

Heeft u interesse om zelf de vlinders op uw bedrijf te monitoren maar heeft u nog vragen, neem dan contact op met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl tel 06-255 177 27

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/bimag/

2023 Jaar van de Scholekster

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland en daarom is de scholekster  in 2023 voor de 2e keer vogel van het jaar. WLD wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en deze vogelsoort dit jaar extra aandacht geven. Via Betrekken bij Groen Fonds werd een subsidieaanvraag ingediend voor 100 broedplateau’s voor de scholekster. De kans op predatie door grondpredatoren zoals: vos, marterachtigen, ratten en zelfs egels wordt hierdoor fors kleiner en het broedsucces vergroot. De subsidie werd onlangs voor het volledige bedrag toegekend.

De broedplatforms komen te staan in het hele werkgebied van WLD  in plas drassen, geschikte sloten, geïnundeerde greppels en gras- en bouwlanden. Voor elke VC zijn er 20 beschikbaar. Door de scholeksters van de broedplateau’s intensief te volgen kan ook informatie worden verzameld wat de resultaten zijn m.b.t. broedresultaat, bezettingsgraad, uitkomst percentages en eventueel BTS-cijfers. Dat velen de scholeksters een warm hart toedragen blijkt uit de vele reacties van onze deelnemers. De aanvragen voor een broedplateau overstijgt ruim het aanbod. Hierdoor zullen helaas potentiële kandidaten afvallen maar via Sovon er is nog een mogelijkheid om een broedplatform te verkrijgen.

Afgelopen week is in samenwerking met Sovon een podcast opgenomen over de broedplatforms die eind deze maand te beluisteren is.

In het kader van het Jaar van de Scholekster besteed SOVON extra aandacht aan broedplatforms. Deelnemers  kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek door broedplatforms te plaatsen en het broedsucces ervan te monitoren. Hier zijn instructies te vinden over het bouwen en plaatsen van een platform en hoe ze te monitoren. Deelnemers aan het onderzoek krijgen via SOVON de materiaalkosten vergoed (tot een maximum van 75 euro per deelnemer, zolang het budget strekt).