Aan de slag vleermuizen tellen op boerenerven

Goed nieuws, afgelopen week kregen we bericht dat de aanvraag voor bat-detectors is toegekend door het Betrekken bij Groen Fonds van de provincie Noord-Holland.

Nu kunnen vrijwilligers gaan inventariseren hoeveel en welke vleermuizen er te vinden zijn op de erven van onze boeren.

We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers, die zullen worden begeleid naar het zelfstandig werken met een bat-detector. De monitoring zal plaatsvinden in de maanden augustus t/m oktober, ’s avonds in de schemering.

Wordt u hier enthousiast van, wilt u meer leren over vleermuizen en bent u een paar avonden beschikbaar in het najaar? Stuur dan een mail naar secretariaat@waterlandendijken.nl

Meer informatie over deze vrijwilligerstaak kunt u lezen op onze website pagina: Aan de slag/vrijwilligerstaken.

Foto van dit nieuwsitem: Rosse Vleermuis. Fotograaf: Jaap Schelvis, met dank aan Saxifraga

Boerenzwaluw op de kaart

In 2022 hebben boeren en vrijwilligers gehoor gegeven aan de oproep om de bebroede nesten van ‘hun’ boerenzwaluwen te tellen. Dat is een groot succes gebleken. Want in plaats van op 29 bedrijven, die zich vooraf hadden aangemeld, zijn er op maar liefst 75 bedrijven boerenzwaluwnesten geteld. Tijdens de slotavond van het weidvogelseizoen hebben we daar een presentatie over gegeven maar graag delen we hier de resultaten nog een keer.

In totaal zijn er 891! boerenzwaluwnesten geteld, verdeeld over 2 telrondes op 75 locaties. Verder zijn er op 5 locaties ook nog 15 huiszwaluwnesten ingevoerd en op 1 bedrijf zijn ook nog de gierzwaluwen in kaart gebracht. Superleuk om te merken dat iedereen zo enthousiast is over deze bijzondere vogels. Op bijgevoegde kaarten zie je de nestlocaties en de aantallen.

kaart gierzwaluw telling 2022
kaart boerenzwaluw telling 2022
kaart huiszwaluw telling 2022

Omdat we gekozen hebben voor een laagdrempelige manier van tellen, en er dus alleen de nesten zijn geteld die op dat moment in gebruik zijn, kun je niet iets zeggen over het resultaat. Maar gelukkig hebben sommige tellers toch bijgehouden of de jongen waren uitgevlogen of niet. Van 2 nesten is in de boerenlandvogelmonitor aangegeven dat ze niet uitgevlogen zijn. En bij 113 is geconstateerd dat ze wél zijn uitgevlogen. Van de overige 776 nesten is het uitkomst dus niet bekend. Dat komt ook omdat we daar in dit project niet naar hebben gekeken. Daarom kun je eigenlijk niet iets zeggen over het broedsucces. Wellicht is het leuk als je dit jaar hebt geteld dat je vanaf volgend jaar ook gaat kijken wat de uitkomsten zijn. Dat vergt natuurlijk wel meer tijd omdat je er vaker naar zult moeten kijken.

Monitoring in zijn algemeenheid wordt steeds waardevoller naar gelang je het langer doet. Dus bij deze ook de oproep aan iedereen die dat leuk vindt om ook in de aankomende jaren de nesten van boerenzwaluwen te monitoren. Hoe meer gegevens je verzameld hoe waardevoller het is. Als je meerdere jaren hebt geteld op een locatie kun je natuurlijk wel iets zeggen over de populatie op die plek, en indien nodig daarop inspelen. Bijvoorbeeld het aanleggen van een modderpoeltje, of eerder de staldeuren open en uiteraard stoppen met het gebruik van vliegenverdelgingsmiddelen, want heb je zwaluwen dan nemen zij de vliegenbestrijding graag van je over. Overigens vind je de boerenzwaluw niet alleen in stallen maar soms ook onder bruggen of vervallen schuurtjes in het boerenland. Let daar maar eens op!

Nog meer boerenzwaluwen?

In het jaarboek 2022 van Landschap Noord-Holland zijn maar liefst 2 artikelen gewijd aan de boerenzwaluw.

Vanaf de derde week in mei gaan we weer tellen. Zet u de boerenzwaluw in 2023 ook weer op de kaart? Voor  meer informatie, kunt u contact opnemen met Tanja Verbij via T.verbij@waterlandendijken.nl of bel 06-25517727

De prachtige foto van de boerenzwaluw met nestmateriaal is van Ab Kalkman

Maatregelen in veehouderij leiden tot 30 procent stikstofreductie

Vrijdag 10 februari jl. hebben leden van Water, Land & Dijken aan Esther Rommel, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland aanbevelingen overhandigd voor management maatregelen in de veehouderij die leiden tot 30% aan stikstofreductie. Afgelopen jaar zijn een aantal boeren onder begeleiding van Boerenverstand Onderzoek & Advies op eigen bedrijf aan de slag gegaan met de verschillende routes van stikstofreductie en werkbare oplossingen.

Op de pagina over ‘Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties‘ kunt u meer lezen over dit onderwerp, de aanbevelingen en de eindpresentatie lezen en/of downloaden.

Weidevogelseizoen van start met plasdras zetten

Half februari: start van het weidevogelseizoen!

Het weidevogelseizoen start voor WLD met het opzetten van water op het boerenland. Water op het land zorgt ervoor dat de grond zacht wordt en het bodemleven naar boven komt.

Weidevogels kunnen na een lange reis uit Afrika of Zuid-Europa op deze plasdrassen bijkomen en gelijk veel voedsel vinden. Er zijn maar liefst 101 boeren bereid om een (greppel)plasdras te creëren!

Dit jaar staan er 43 nieuwe plasdraspompen in het veld. Deze pompen zijn een goed hulpmiddel om op een milieuvriendelijke manier het water op het land te krijgen. Met zoveel nieuwe (greppel) plasdrassen wordt er dit jaar een mooie stap gezet om het weidevogelbeheer verder te optimaliseren.

Laat de weidevogels maar komen!

Vleermuizen tellen

We zijn op zoek naar vrijwilligers die komend jaar willen helpen bij het inventariseren van vleermuizen op boerenerven.

We hebben daarvoor een aanvraag ingediend bij het Betrekken bij Groen Fonds van Provincie Noord-Holland. Als deze aanvraag gehonoreerd wordt is het de bedoeling om vrijwilligers te begeleiden naar het zelfstandig werken met een zogenaamde bat-detector.

De monitoring zal plaatsvinden in de maanden augustus t/m oktober, ’s avonds in de schemering.

Word u hier enthousiast van, wilt u meer leren over vleermuizen en bent u een paar avonden beschikbaar in het najaar? Stuur dan een mail naar secretariaat@waterlandendijken.nl

Meer informatie over deze vrijwilligerstaak kunt u lezen op onze website pagina: Aan de slag/vrijwilligerstaken.

Foto van dit nieuwsitem: Rosse Vleermuis. Fotograaf: Jaap Schelvis, met dank aan Saxifraga

Doe mee met weidevogels beschermen

Vrijwilligersgroep zoekt versterking

Naast weidevogelbescherming is er in Ilpendam ook hulp nodig bij het zetten van vossenrasters.
Zie hieronder voor meer informatie, of neem contact op met het secretariaat: 0299-437463