Coaches Landbouwportalen Noord-Holland en Rijnland bij elkaar

Vrijdag 2 dec. jl. was er een coachdag voor alle coaches van Landbouwportaal Noord-Holland en Landbouwportaal Rijnland bij boerderij Wennekers in Hobrede. Deze was georganiseerd door WLD, LTO en KAVB. Doel van deze bijeenkomst was om de coaches te informeren over actuele ontwikkelingen in de landbouw. Goed voor hen om erover te weten voor als zij op bedrijfsbezoek gaan en hoe de coaches daar een rol in kunnen spelen. Niet alleen met subsidiemaatregelen, maar vooral nu ook met kennis en bewustwording.

Michael van der Schoot van LTO Nederland heeft een presentatie gegeven over het complexe verhaal achter de NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en de huidige stand van zaken. Bodemcoach en agrarisch adviseur Coen Knook heeft vervolgens uitleg gegeven over het nieuwe GLB en de eco regeling. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien en daarna ons zelf laten berekenen hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. De coaches zijn daarnaast met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen, zo leerden ze elkaar ook beter kennen. De presentaties zijn beschikbaar voor wie wil. Al met al een nuttige bijeenkomst, die werd afgesloten met heerlijke soep en broodjes. Annemarie.

Bodemteam NH bij elkaar voor kennismiddag

Over bodem, voer en gezondheid vee

WLD is coördinator van het Bodemteam NH. Dit is een LTO DAW project, waarvoor we een team van bodemadviseurs/deskundigen/bodemcoaches hebben samengesteld, die nu uit 15 personen bestaat. Onze taak is om deze deelnemers bij elkaar te brengen middels kennisbijeenkomsten om samen te leren. Hierdoor krijgt iedereen bredere kennis om zo beter advies over de bodem te kunnen geven aan agrariërs. Op 31 okt. jl. vond de 1e kennis bijeenkomst plaats voor dit bodemteam, met als onderwerp de geologie in West-Nederland. Afgelopen dinsdag 6 dec. was de 2e bijeenkomst, op boerderij Polderzicht in Abcoude. Deze ging over verbanden tussen bodembeheer, voederwinning en gezondheid van vee.  Boerenveearts Gerrit Hegen was hiervoor uitgenodigd, om samen het veld en stal in te gaan om zowel bodem, grasland als vee te beoordelen. Bodemdeskundige Coen ter Berg was er ook bij om het onderwerp vanuit de bodem te benaderen. Ontzettend interessant maar ook zeer complex, ook hiervan is een presentatie beschikbaar. Het was een boeiende, leuke en interactieve bijeenkomst.

Bloeiende Boerensloot, 14 boeren brengen slootkwaliteit in kaart

Hoe staat het met de ecologische kwaliteit van de boerensloten? Via het project Bloeiende Boerensloot hebben 14 van onze leden dit jaar zelf de kwaliteit van hun sloten in kaart gebracht.

Het doel van het project is om kennis over de ecologische kwaliteit van sloten te delen. Daarnaast wordt informatie verzameld over de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Samen met de deelnemers wordt er gekeken naar mogelijkheden om hier via agrarisch waterbeheer invloed op uit te oefenen.

De deelnemers hebben met behulp van hun smartphone gegevens ingevoerd over onder andere de waterdiepte, doorzicht en soort vegetatie. De samenvatting van de ingevoerde gegevens, mooi inzichtelijk gemaakt met een infographic, is via deze link te vinden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een viewer online gezet waarbij de locaties en informatie van de deelnemende sloten te bekijken is.

Dit project is in samenwerking met ANV Holland Noorden en wordt mogelijk gemaakt door HHNK