Goede opkomst informatieavond voor akkerbouwers

Donderdag 24 november organiseerden Water, Land & Dijken en LTO afd. Land van Leeghwater een informatiebijeenkomst voor de akkerbouwers over de vele veranderingen die vanaf 2023 gaan spelen. Van nitraatrichtlijn naar derogatie en van de GLB met de basis conditionaliteiten naar de ecoregeling en het nieuwe ANLb.  Adviseur Coen Knook (www.coenknook.nl) vertelde tijdens deze avond meer over deze onderwerpen en aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. Het was een goede informatieve avond met een grote opkomst van meer dan 30 personen.

Leuk compilatie filmpje over visdieven

Heeft u het filmpje al gezien over de visdiefeilanden en vlotten? Dan zeker even kijken.
Met subsidie van ‘Betrekken bij Groen Fonds` van Landschap Noord-Holland en Provincie Noord-Holland en co-financiering door WLD werden in het najaar 2020 in het werkgebied van WLD gestart met het maken en aanleggen van broedlocaties voor de visdief. De visdief is een trekvogel die overwintert tot in Zuid-Afrika. Hij staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en heeft de status bedreigd en kwetsbaar. Vanaf medio april keert de visdief weer terug in Nederland. De visdief broedt in kolonies en bij voorkeur op kale bodem en (schelpen)-eilandjes en vlotten.
De visdieven foerageren in de vele polders binnen ons werkgebied maar broeden er op zeer beperkte schaal omdat er geen geschikte broedgelegenheden en/of onvoldoende broedlocaties voorhanden zijn. Daar wilden we wat aan doen. En wel door de terugkeer van de visdief als permanente broedvogel in het werkgebied van Water, Land & Dijken te stimuleren door broedgelegenheid te creëren d.m.v. aanleg van schelpenbanken, schelpeneilanden en het uitleggen van grote met schelpen ingerichte broedplatforms.
Boeren, vrijwilligers en zorgcliënten hebben zich vol enthousiasme ingezet. En met prachtig resultaat, wat we graag met u willen delen. In het volgende filmpje ziet u een mooie compilatie vanaf de start van het project tot aan dit najaar. Veel kijk plezier!  Link naar het filmpje

Mooie opkomst bij thema avond over minderen kunstmest

Als slotbijeenkomst maandagavond 31 okt. jl. met de deelnemers van het project Levende Veenbodems hadden we samen met Wij.Land bedacht om naast de evaluatie er toch ook nog een interessant thema aan te hangen. En dan een thema wat de deelnemers zelf in een evaluatie enquête (Google forms) hadden aangegeven waarover ze meer over wilde weten. En wel over bemesting, gaf men aan in de enquête.

Joost van der Kroon is toen gevraagd om een presentatie te geven met als onderwerp ‘Op weg naar een kunstmest vrije melkveehouderij met behoud van productie’. Een actueel onderwerp, we hebben daarom alsnog een paar dagen van te voren via nieuwsbrief en via whatsapp alle WLD leden over de avond geïnformeerd. En dat werkte, met een opkomst van ca. 50 leden. Kortom, inspelen op actualiteiten en leden betrekken bij bijeenkomsten die we organiseren vanuit projecten heeft zeker zin. Annemarie

Kennismiddag geologie en bodem

Maandag 31 okt. jl. was er een bodemkennis bijeenkomst met de bodemcoaches Noord-Holland en deelnemers van het bodemteam Noord-Holland en Zuid-Holland. Karin Pepers, lector Bodem bij Aeres Hogeschool Dronten gaf eerst een presentatie over geologie en hoe je met die kennis ook al veel informatie hebt over de bodemconditie. Dat moest uiteraard ook in de praktijk bekeken worden.

Nuttige kennis voor de bodemcoaches en andere bodem deskundigen die hierbij aanwezig waren, voor als zij vanuit hun rol/functie bodemadvies geven. WLD heeft deze middag georganiseerd, bodemdeskundige Coen ter Berg leidde de bijeenkomst.