Doe ook mee met boerenzwaluwen tellen

We gaan boerenzwaluwnesten tellen!

Onlosmakelijk verbonden met het boerenland: waar vee is, zijn boerenzwaluwen. Veel agrariërs wijzen ‘hun’ zwaluwen zo aan en zijn er ook trots op. Eigenlijk is de boerenzwaluw de beste werknemer die een boer zich kan wensen. Met een menu van zo’n 50.000 muggen, vliegen en andere insecten per week zijn het de ideale natuurlijke insectenbestrijders. Genoeg reden dus om ze te koesteren.  In het verleden zijn er vaker tellingen geweest maar nu wordt het tijd om weer eens te kijken hoe het er voor staat

Doe ook mee met  boerenzwaluwen tellen

We roepen iedereen op om op het eigen bedrijf de boerenzwaluwen te tellen. Als agrariër kunt u dit zelf doen of natuurlijk ook samen met vrijwilligers.

Online lezing

Kijk naar de boeiende online lezing over de boerenzwaluw van Bernice Griffon van Sovon.
Zij geeft tips over het zoeken van de nesten en het tellen en is er toelichting op de telinstructies.
U kunt deze lezing hier bekijken.

En, u kunt hier lezen waar u op moet letten bij het tellen van de nesten. Ook zijn er spiegels op telescoopstokken beschikbaar om de hoger gelegen nesten te controleren. U kunt deze ophalen bij ons op kantoor, Slenkstraat 70. Wel even bellen (0299-437463) om te checken of er nog spiegels zijn en of er iemand op kantoor is.

Tijdens twee telrondes worden alle bewoonde nesten van de boerenzwaluw in kaart gebracht:

  • De 1e telronde wordt gedaan in de periode van 20 mei tot 10 juni
  • De 2e telronde wordt gedaan van 5 juli tot 25 juli

De resultaten van de telling worden ingevoerd via de website van Boerenlandvogelmonitor, zoals u ook gewend bent met de weidevogels.

Levende veenbodems, wat tot nu toe gedaan en geleerd

We zitten inmiddels in het 2e jaar van het project Levende veenbodems. Vorig jaar is dit samenwerkingsproject met Wij.Land gestart met 24 WLD leden, met eerst een tweedaagse cursus over bodembiologie. Daarna zijn in het najaar bij alle deelnemers bodemmonsters op een perceel genomen en geanalyseerd op de Albrecht methode. Begin dit jaar heeft Joost van der Kroon (adviseur bodem- en natuur inclusieve landbouw) keukentafelgesprekken gevoerd met de deelnemende boeren.

Tijdens deze keukentafelgesprekken zijn de bodemmonsters besproken, bedrijfsspecifiek gemaakt en samen door inzicht naar toekomstige doelen geformuleerd. Veelal kwam naar voren dat er in de veenbodem een onbalans in de calcium-magnesium verhouding is, waardoor de bodemprocessen te weinig zuurstof krijgen. Ook een sporenelementen tekort was vaak aan de orde.

De motivatie en het enthousiasme van de ondernemers was hoog wat erg leuke gesprekken opleverde. Door de bodem te verbeteren kan de aankoop van externe stoffen zoals b.v. kunstmest en krachtvoer verkleind worden (misschien zelfs achterwege blijven)..

Onderdeel van het project zijn bodem kennisbijeenkomsten en veldexcursies. Hierbij op film een indruk van een recente bodem veldexcursie naar het bedrijf van boer Willem-Jan Jansen in Weesp, die al een aantal jaar werkt aan verbetering van die calcium-magnesium verhouding en over zijn ervaringen vertelt.

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers

Dankzij POP3 subsidie kan WLD dit jaar van start gaan met de aanleg van 12 km aan natuurvriendelijke oevers. De doelstelling van de oevers is:

  • Verminderen van oeverafkalving
  • Creëren van moeraszones en bufferstroken
  • het verbeteren van de waterkwaliteit

U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

– U bent de eigenaar van het perceel
– Het land is agrarisch en is niet omgevormd naar natuur
– Het perceel is gelegen in veenweidegebied, maar geen vaarland
– De oever krijgt een ecologische doelstelling (riet, moerasvogel etc.)
–  Er is sprake van minimaal 1 meter afkalving
– De oever wordt 1 meter breed en moet zich op korte termijn goed kunnen ontwikkelen (dat wil zeggen, dat er voldoende bagger aanwezig is om de oever mee in te richten)
– De oever wordt via aanbesteding aangelegd vanuit WLD.
– Per eigenaar kan een aanvraag gedaan worden voor minimaal 250 strekkende meter. Indien de belangstelling groter is dan het budget zal er een maximaal aan te leggen meters worden gehanteerd.

De inrichting bestaat uit het plaatsen van een wiepenbeschoeiing waarachter biologisch afbreekbaar doek zal worden geplaatst. Vervolgens brengen we  riet of oeverbeplanting aan en bagger (uit de sloot) om de aanplant te laten vestigen. Met dit project willen we de afkalving stoppen maar het is niet te bedoeling om land aan te winnen. De oever dient in stand te blijven als moeraszone.

De eigen bijdrage voor de boer is vastgesteld op €3,50 euro per strekkende meter excl. BTW.

Of de aanleg daadwerkelijk door kan gaan is afhankelijk van de toestemming van de gebiedsbeheerder van het HHNK, de omgevingsvergunning, watervergunning en vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Mocht u op basis van bovenstaande aan de criteria voldoen en interesse hebben dan kunt u  een kaartje met daarop de betreffende oever(s) ingetekend sturen naar e.wennekers@waterlandendijken.nl of Water, Land & Dijken, Antwoordnummer 322, 1440 W.B. Purmerend


 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

Is agrarische bedrijfsvoering mogelijk in de veenweidegebieden en vernattingsmaatregelen voor bodembehoud? Met die vraag is vijf jaar geleden het Innovatie Programma Veen (IPV) van start gegaan. Na vijf jaar onderzoek en experimenteren kun je concluderen dat een andere manier van landgebruik pionieren is.

Het IPV, gestart in 2017, komt voort uit de behoefte van de Noord-Hollandse agrarische sector, natuurbescherming en overheden. Zij deden onderzoek naar de mogelijkheden voor veenbehoud met behoud van melkveehouderij of nieuwe natte teelt zoals lisdodde en azolla.

De rode draad van het onderzoek was het remmen van bodemdaling en het verminderen van broeikasgas uitstoot, zonder dat het verdienmodel van de boer achteruit gaat. Lees hier het persbericht over de resultaten van vijf jaar Innovatie programma Veen