Nieuwe ronden, nieuwe kansen voor het agrarisch natuurbeheer

We leven in een maatschappelijke en politieke onzekere tijd. Vooral voor de agrarische sector is het perspectief onzeker en daarbij vinden vele mensen er wat van.

Voor het agrarisch natuurbeheer is dat anders. In 2016 hebben veel van onze leden een contract afgesloten voor 6 jaar met onze vereniging voor agrarisch natuurbeheer (ANLb). Weidevogelbeheer is van toegevoegde waarde in ons gebied en voor onze leden. Wij hebben laten zien dat we heel goed in staat zijn om onze weidevogels te beschermen.

De politiek ziet dit ook en ziet dat de agrarische collectieven er goed in zijn om dit efficiënt en effectief te organiseren en te monitoren. Het is daarom logisch dat politiek en maatschappij vinden dat we hiermee door moeten gaan. Dat is goed nieuws.

Nu heeft het agrarisch natuurbeheer zijn oorsprong in het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Waarschijnlijk heeft u al wel gelezen dat dit GLB in 2023, en daarmee ook het ANLb, een nieuwe periode van 6 jaar ingaat. Ondanks dat het ANLb een jaar is uitgesteld, zien we nu al dat het een hele uitdaging wordt om voor 1 januari 2023 een nieuw contract met onze leden afgesloten te hebben. Dan hebben we het nog niet eens over de ecoregelingen die dan ook ingaan. Alle plannen moeten nog naar Brussel, de gelden moeten nog verdeeld worden en de provincies moeten er nog cofinanciering bijleggen om het geheel sluitend te maken. Een race tegen de klok, maar we gaan ervoor.

Als vereniging hebben we in aanloop naar de nieuwe ANLb periode vorig jaar een enquête naar onze leden gestuurd met vragen wat ze van het ANLb vinden. Meer dan 93% van de leden is positief en wil ermee door. Aan de hand van o.a. hun opmerkingen en suggesties hebben we afgelopen jaar met een werkgroep gekeken waar en hoe we het nog kunnen verbeteren.

In het land zien we hele goede resultaten van verschillende soorten van weidevogelbeheer naast elkaar. Mozaïek beheer zorgt ervoor dat de weidevogels niet alleen uit hun ei komen, maar dat ze ook veilig groot worden en vliegvlug worden.

Aan het ANLb doe je vrijwillig mee, maar het contract is niet vrijblijvend. Om extra inspanningen te belonen hebben we een opzet gekozen waarin meer mozaïek ook meer beloond wordt. Zo wordt de leefomgeving voor de weidevogels er niet alleen beter van, maar worden ANLb deelnemers ook extra beloond.

Verder gaan we onderscheid maken in polders. In weidvogelrijke polders worden de mogelijkheden voor mozaïekbeheer anders dan in weidevogelarmere polders. Zo zorgen we er ook voor dat de  middelen daar ingezet worden waar die effectief zijn.

Naast het weidevogelbeheer zal in het nieuwe stelsel ook ingezet worden op het verbeteren van de biodiversiteit op het boerenerf, het verbeteren van de waterkwaliteit in en biodiversiteit rondom boerensloten en zal het leefgebied voor akkervogels in de droogmakerijen uitgebreid en verbeterd worden.

Allemaal veranderingen in een toch al onzekere tijd. Daarom gaan we begin 2022 al met onze leden in gesprek over wat men wil en wat er mogelijk is. Ondanks dat nog niet alle informatie over het ANLb na 2022 beschikbaar is willen we daarin samen met onze leden optrekken om zo toch alles op tijd klaar te hebben. Met het nieuwe ANLb zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet waarmee we boeren perspectief kunnen geven. Zodat we met trots kunnen laten zien in wat voor mooi gebied we wonen en werken.

Frank de Wit

Doneeractie voor insectenhotels

Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Daar wil Water, Land & Dijken samen met onze boeren verandering in brengen!

De boerenerven zijn namelijk een belangrijk leefgebied voor vele soorten insecten en andere diersoorten. De erven zijn echter de laatste jaren steeds netter geworden met grotere schuren en minder ‘overhoekjes’. Dit is deels nodig voor een efficiënte bedrijfsvoering en om aan de eisen van organisaties als het waterschap en verzekeraars te voldoen, maar de biodiversiteit komt daarmee helaas wel in het gedrang. Met dit project willen wij meer biodiversiteit BIJ boeren creëren.

Een biodivers erf hoeft geen ‘oerwoud’ te zijn. Door variatie aan te brengen kan een erf al veel interessanter worden voor diersoorten als insecten, bijen, vlinders, (roof)vogels, egels en vleermuizen. Met enkele (fruit)bomen, struiken, een bloemenweide, een verwilderd hoekje, een composthoop, een kruidenhoekje en nestkasten krijg je al heel wat gedaan.

Komend jaar willen wij bij 100 boeren bloemenranden gaan aanleggen om de biodiversiteit op de erven te vergroten. Echter willen wij de bijen en insecten ook nestgelegenheid en een overwinteringsplek aanbieden. Daarvoor is de aanschaf van goede insectenhotels nodig, helaas hebben wij daar nu geen financiële middelen voor.

Het insectenhotel moet geen sierobject zijn, maar moet al alle kwaliteitseisen voldoen voor de insecten. Ze moeten aantrekkelijk zijn en geen schade veroorzaken aan het lijfje. Via deze actie hopen wij deze goede kwaliteit insectenhotels te kunnen aanschaffen om de insecten op het boerenerf te helpen!

Uw bijdrage, klein of groot, kan dit mogelijk maken! Link naar de doneeractie

Samen zorgen we voor meer biodiversiteit BIJ de boeren!