Studieclub in Beemster duikt eigen bodem in

Ook in de kleipolders is Water, Land & Dijken betrokken bij de agrarisch ondernemers. Zo is in de Beemster, op eigen initiatief van 15 veehouders, een studiegroep opgericht om meer kennis op te doen van regeneratieve landbouw. Water, Land & Dijken verzorgt de coördinatie van deze studiegroep.
De groep houdt zich bezig met onderwerpen zoals: hoe kun je een gezondere bodem creëren die minder afhankelijk is van inputs en beter in balans is? Zorgt dat voor gezonder ruwvoer en gezonder vee? En hoe kun je dat integreren binnen je bedrijfsvoering?

Na enkele kennisbijeenkomsten, met o.a. René Jochems van Groeibalans, duikt de club nu letterlijk de eigen bodem in. Bij alle deelnemers zijn in november grondmonsters genomen voor een uitgebreide bodemanalyse.

Deze grondmonsters worden gebruikt voor een bodembalans analyse, een chroma en een nova bioscan. Deze drie analyses gecombineerd, geven goed de staat van de bodem weer. Als de uitslagen binnen zijn, worden er individuele adviesgesprekken ingepland. In deze gesprekken worden de analyses doorgenomen en komt de behoefte van de eigen bodem aan bod. Goede handvatten om met o.a. de bemesting meer maatwerk te leveren aan de bodem.

Deze studieclub wordt mede mogelijk gemaakt door individuele Sabe-vouchers via RVO, Provincie Noord-Holland, Gemeente Beemster, Rabobank Waterland, Water, Land & Dijken en Cono Kaasmakers.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl

 

Trots!

Vorige week vierden we met vrijwilligers en boeren de slotavond, de afsluiting van het seizoen. Ik zeg vierden want het was weer echt een feestje. Ruim 120 vrijwilligers en boeren waren bij elkaar om de resultaten van het weidevogelseizoen met elkaar te bespreken. De passie en enthousiasme was in de zaal voelbaar. Gebogen over kaarten met stippen, die de broedparen van de vogels aangaven, werden ervaringen uitgewisseld, anekdotes verteld, analyses gemaakt en plannen voor het volgend jaar gesmeed.

De grote inzet van de boeren, geholpen door het natte voorjaar dit jaar, maakte het een succesvol jaar voor de weidevogels. Maar ook de inzet van onze ruim 400 vrijwilligers speelt daarin een belangrijke rol. Niet alleen bij het zoeken en beschermen van de legsels, maar ook bij het plaatsen van vossenrasters en visdiefeilandjes. Overigens spelen vrijwilligers bij Water, Land & Dijken niet alleen een rol  bij het weidevogelbeheer. Ook bij het monitoren van akkervogels, slootkanten en natuurvriendelijke oevers en bij hand-en-spandiensten op kantoor.

Samenwerking tussen boer en vrijwilligers is belangrijk. Dat vraagt om erkenning van elkaars rol, naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaar. Bij de meeste boeren is het regelmatig koffiedrinken aan de keukentafel daarvoor een goed ritueel. Er wordt over het bedrijf gesproken, over het wel en wee van het boerengezin en die van de vrijwilligers. Maar bovenal over vogels. Waar zitten ze, waar gaat de boer maaien, bemesten, weiden en hoe kan de vrijwilliger de boer het beste helpen.

Hierdoor ontstaat er een grote betrokkenheid van de vrijwilliger. Niet alleen bij de weidevogels maar ook bij het boerenbedrijf waar hij of zij helpt. Ook dat was op de slotavond hoorbaar. Regelmatig hoorde ik vrijwilligers zeggen: “bij mijn boer” of “op mijn bedrijf’.

We hebben 500 agrarische leden en ruim 400 vrijwilligers. Hun samenwerking is een belangrijke schakel in het succes van het agrarische natuurbeheer en het weidevogelbeheer in het bijzonder. Die samenwerking bestaat op sommige plekken in ons werkgebied langer dan onze vereniging oud is. Dus meer dan 25 jaar. Daarom terecht dat onze voorzitter de slotavond opende met dat hij trots is op onze boeren én vrijwilligers.

Die uitspraak bleef de hele avond in de zaal hangen. De tijd vloog om. En velen verlangden alweer naar het komende seizoen. Zelf ging ik ook naar huis met een gevoel van trots. Trots dat ik bij deze vereniging mag werken. Trots dat we een collectief zijn, van boeren, vrijwilligers en werkorganisatie die zich sterk maakt voor plattelandsnatuur. Laten we dit in deze roerige tijden vol complexe beleidsopgaven vasthouden! Trots!

Walter Menkveld, directeur Water, Land & Dijken

Gouden Grutto Pul voor de familie Teerhuis op Marken

Wat een geslaagde slotavond van het weidevogelseizoen, vorige week dinsdag, met een grote opkomst, een reuze interessante lezing over vleermuizen, met tijd voor samen met onze veld coördinatoren praten over hoe het seizoen gegaan is èn met de uitreiking van de Gouden Grutto Pul trofee. Die gaat dit jaar naar…..familie Teerhuis op Marken.

Familie Teerhuis op Marken wint dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee

“Deze prijs voelt echt als waardering’’

De Gouden Grutto Pul trofee 2021 is gisteravond op de slotavond van het weidevogelseizoen uitgereikt aan de familie Teerhuis uit Marken. De vrijwilligersraad van agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming. Muus Teerhuis: ‘’Het is echt een waardering voor het werk dat mijn vader 25 jaar geleden begonnen was en eigenlijk daarvóór al”. Mevrouw Wolmet Teerhuis is ook zeer trots: “Ja, de kinderen hebben de liefde voor weidevogels van jongs af aan meegekregen.” Dat is ook belangrijk vult zoon Muus aan: ‘Want, als je het zo hebt geleerd, dan pas je het in in de bedrijfsvoering. Voor ons is het vanzelfsprekend om met de vogels en nesten in het land rekening te houden en de agrarische werkzaamheden aan te passen”. De vrijwilligers die de familie Teerhuis tijdens het seizoen helpen met het beschermen van de weidevogels zijn ook zeer blij en trots met deze waarderingsprijs. Goed wederzijds contact wordt daarbij vooral gewaardeerd. Zoon Pieter Jan: “De vrijwilligers helpen ons op vaste dagen, maar ook op andere dagen dat hun hulp nodig is voor de weidevogelbescherming komen zij direct helpen, dat is ontzettend waardevol”. Het agrarisch bedrijf heeft schapen, in de zomer jongvee en een paardenpension. Tijdens het weidevogelseizoen zetten ze o.a. land plasdras, stellen maaien uit en plaatsen nestbeschermers.

Naast fam. Teerhuis was dit jaar ook de familie Oortwijn Hellingman uit Warder genomineerd voor hun uitstekende weidevogelbeheer.

Houden vossenrasters de vossen tegen?

Afgelopen weidevogelseizoen zijn boeren en vrijwilligers van Water, Land & Dijken aan de slag gegaan met het plaatsen van vossenrasters. In totaal zijn er op 23 locaties rasters geplaatst met als doel om de vos op afstand te houden van weidevogelnesten en kuikens. Gedurende het seizoen zijn op deze locaties nesten gezocht door vrijwilligers, is er een broedparentelling uitgevoerd door ecologisch adviesbureau vd Goes en Groot en zijn er wildcamera’s geplaatst in en rondom het vossenraster. De resultaten laten zien dat het raster een barrière is, maar geen garantie biedt op het voorkomen van predatie.

Met de 23 vossenrasters is in totaal een oppervlakte van ruim 165 hectare omrasterd. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat binnen de rasters 348 broedparen per 100 hectare voorkomen en de vrijwilligers hier in totaal 657 nesten hebben gevonden. De rasters zijn dus voornamelijk geplaatst op locaties waar een hoge weidevogeldichtheid aanwezig is. Van de 657 gevonden nesten, zijn er 103 gepredeerd. Dit komt neer op 15,7%, dit is vergelijkbaar met de omliggende percelen. Bij een aantal rasters is de predatie veroorzaakt door kraaien, vliegende predatoren worden namelijk niet tegengehouden met schrikdraad. Het meest opvallende is dat ook op een aantal locaties predatie binnen het raster is vastgesteld door de vos.

Bij 12 locaties zijn vossen waargenomen in de directe omgeving van het raster. De vossen zijn vastgelegd op wildcamera’s, zijn gezien door omwonenden of hebben sporen achtergelaten. Bij 6 van deze rasters is het de vos gelukt om binnen het raster te komen, bij de overige 6 rasters is dit niet gelukt. Het lijkt er dus op dat de rasters wel een barrière zijn voor de vossen, maar zodra er een mogelijkheid is of de drang naar voedsel erg groot is, ze deze barrière overbruggen. Bij de overige rasters zijn geen vossen waargenomen, waardoor het niet te zeggen is of de rasters daadwerkelijk gewerkt hebben. Komend jaar worden er opnieuw rasters geplaatst en zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de rasters te verbeteren.

 

Vossenraster                              Vos vastgelegd door de wildcamera