Oplevering van rapport Agrarisch Perspectief Waterland-Oost

De provincie Noord-Holland is momenteel voor Waterland-Oost bezig met een gebiedsgerichte aanpak waarin vraagstukken als realisatie van Natuurnetwerk Nederland (NNN), bodemdaling en CO2-uitstoot worden behandeld.

Als onderdeel van deze gebiedsgerichte aanpak heeft de provincie aan diverse partijen gevraagd om vanuit hun eigen invalshoek naar het gebied te kijken. Daar is uit voorgekomen; een ecologische advies, een agrarische perspectief en het belang van de streek (o.a. goed beheer, prettig wonen en economische aspecten). Deze ‘bouwstenen’  worden met elkaar gebruikt voor een inrichtingsplan dat in het najaar door Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld. In dit inrichtingsplan staat o.a. hoe het Natuurnetwerk in Waterland-Oost voor 2027 wordt gerealiseerd.

De provincie heeft in het voorjaar van 2021 het ecologische adviesrapport van Witteveen en Bos ontvangen. In dit rapport staat weergegeven hoe de biodiversiteit in Waterland-Oost verhoogd kan worden en het Natuurwerk kan worden afgerond. In het advies worden voor specifieke locaties mogelijke natuurtypen voorgesteld.

In juli 2021 is het agrarisch perspectief voor Waterland-Oost opgeleverd. Dit rapport is opgesteld door Water, Land & Dijken, de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o. (VBBW) en de LTO afdeling Groot Waterland. Eerder hebben zij al gezamenlijk het rapport ‘Toekomst voor een landschap met boeren; agrarisch perspectief voor het gebied Peereboom e.o’ opgesteld.

In ons agrarisch perspectief hebben we laten zien hoe gevarieerd de agrarische sector in Waterland is. Met 58 kleine en grote bedrijven, die ieder hun eigen bedrijfsstijl hebben. Wat zijn dit voor bedrijven, hebben ze neventakken en hoeveel land beheren ze. Deze en andere vragen hebben we aan de hand van grafieken en kaarten in beeld gebracht. Daarnaast hebben we aan de hand van grond- en bodemkaarten het gebied opgedeeld in ‘logische’ deelgebieden. Per deelgebied tonen we hoe de agrarische bedrijven er uitzien. Een gebied langs de Dieën wordt agrarisch heel anders beheerd dan bijvoorbeeld de polders. Ook hebben we drie veelvoorkomende bedrijfsstijlen (vebreding, natuurinclusief en voedselproductie) in Waterland-Oost gevisualiseerd in tekeningen.

Tenslotte hebben we in het perspectief naar de toekomst gekeken en daarbij drie mogelijke scenario’s opgesteld. Aan de hand van een weging komt er één scenario naar voren waarvan wij denken dat die het meeste kans van slagen heeft. Vervolgens schetsen we de vervolgstappen die genomen moeten worden om van dit scenario een succes te maken.

Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl

Wij doen in oplossingen

Enige weken geleden waren we op vakantie in Brabant. Zo fietsend door de bossen zie je dat dit een hele andere natuur is dan bij ons en dat het beheer van bossen dan ook heel anders is dan weidevogelbeheer. Bossen hebben bijvoorbeeld geen vleugels, geen predatoren met pootjes en ze verblijven niet een groot deel van het jaar in verre zuidelijke landen.

Weidevogelbeheer vergt inspelen en bijsturen op de omstandigheden en samenwerken met alle partijen in het gebied.  Dit klinkt logisch, maar juist dat gelijkwaardig samenwerken is niet vanzelfsprekend in deze tijd.

Er worden al meer opgaven over het platteland uitgestrooid en iedereen vindt er wat van. Als je daar nog de ambitieuze klimaatdoelen overheen legt, dan praat iedereen alleen nog maar over problemen en schuld van de ander.

Als vereniging zijn wij daar niet van. Ons motto is: laat anderen maar praten over problemen wij DOEN in oplossingen.

Door consequent zo te denken ben ik ervan overtuigd dat problemen en opgaven zo een oplossing krijgen die echt gaat werken en haken er makkelijker partijen aan die ook op zoek zijn naar een oplossing. Als we dan vanuit die houding samenwerken, dan is goed weidevogelbeheer niet ingewikkeld maar uitdagend en leuk.

En dan kunnen mensen, net als wij tijdens onze vakantie deden van de Brabantse bossen, genieten van dit mooie landschap dat onderhouden wordt door boeren, met een goede waardering voor hun inzet.

Een fijne vakantie,

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken

Basisregistratie Grootschalige Topografie check

Grondgebruikers zijn of worden binnenkort door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgenodigd voor het doen van de BGT check. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Alle partijen die gebruik maken van kaarten moeten over naar hetzelfde systeem, de BGT. Dit kan ertoe leiden dat grenzen van percelen, sloten, enzovoorts anders komen te liggen. De RVO heeft dit aangepast in het systeem en van alle grondeigenaren wordt gevraagd deze nieuwe grenzen te checken. De nieuwe digitale kaart die hierdoor ontstaat vormt straks de nieuwe uiterste begrenzing van uw gewaspercelen, maar ook van de percelen waarop u Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) heeft afgesloten.

Als u een ANLb overeenkomst heeft zal de RVO de percelen na uw BGT overzetten naar Scan-GIS, het systeem dat wij gebruiken voor de intekening van het ANLb.

Wij moeten de komende tijd een groot deel van alle ingetekende ANLb percelen opnieuw bekijken en waar nodig corrigeren, zodat deze weer binnen de nieuwe begrenzingen van de BGT komen te liggen. Een enorme klus die we voor 15 mei geklaard moeten hebben om op tijd een nieuwe ANLb aanvraag te kunnen indienen.

15 mei lijkt nog ver weg, maar het vervelende is dat we ANLb percelen pas kunnen corrigeren als de BGT begrenzingen rond uw bedrijf definitief zijn vastgesteld. En dat is weer afhankelijk van het moment dat u de BGT check hebt doorlopen.

Als u een uitnodiging ontvangt willen we u vragen om daar vooral gebruik van te maken en hier niet te lang mee te wachten. Kijk kritisch naar de nieuwe BGT begrenzingen en controleer deze goed op fouten. In de BGT check kunt u stippen zetten op plekken waar u fouten ziet. RVO zal dan opnieuw naar de begrenzing kijken.

Pas als de BGT check helemaal is afgerond, inclusief eventuele herziening van de begrenzing door RVO, kunnen wij uw ANLb percelen gaan corrigeren.

Indien nodig nemen we hiervoor contact met u op.