Denk aan rust voor weidevogels

Het broedseizoen is gestart; denk aan de rust voor weidevogels

De lente is aangebroken en iedereen geniet van het mooie voorjaarsweer. Weidevogels zoals kievit, grutto en scholekster zijn weer teruggekeerd en neergestreken op hun vertrouwde plekje op het boerenland. De eerste eieren zijn gelegd en de paartjes doen hard hun best om deze uit te broeden. Wat deze vogels nu nodig hebben is rust om deze taak te volbrengen. En om energie te sparen voor als de jongen er eenmaal zijn.

Om recreanten daarop te attenderen heeft agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken bordjes opgehangen bij haar leden. De weilanden en akkers mogen niet betreden worden (dit geldt ook vanaf de waterkant) en zijn ook voor honden verboden. Zo kan de stress voor weidevogels beperkt worden. Het maken van deze bordjes is mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘ Niet Productieve Investeringen’ van de overheid.

De financiering voor deze bordjes komt vanuit het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling, de POP3 regeling. Met dit fonds investeert Europa in het platteland.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Grada Kwantes of Els Wennekers, g.kwantes@waterlandendijken.nl of e.wennekers@waterlandendijken.nl of via ons algemene telefoonnummer: 0299-437463.

Wintermonitoring meerjarige vogelakker

In het kader van een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van meerjarige vogelakkers heeft onze veldcoördinator Marieke Stam in de maand februari samen met een medewerker van De Grauwe Kiekendief (Kenniscentrum voor Akkervogels) op een vogelakker in de Schermer gemonitord. Er is daarbij niet alleen naar vogels gekeken, maar ook naar zoogdieren en planten. Op verschillende plaatsen in de akker is op 1 m2 bepaald welke en hoeveel planten er aanwezig zijn. Hoogtepunt van de monitoring was de waarneming van een mannetje blauwe kiekendief.
Wilt u meer weten over dit project neem dan contact op met Grada Kwantes, projectleider, e-mail: g.kwantes@waterlandendijken.nl
Op onze website onder het het kopje thema’s kunt u meer lezen over dit project.

Seizoen tellingen weidevogels

Wij vinden het belangrijk dat we inzicht hebben in de weidevogelresultaten; dit is van belang om tijdens het seizoen het beheer te kunnen sturen, én om met deelnemers en buitenwereld te kunnen communiceren over de effecten van het beheer.

Vandaar dat we in 2021 weer een deel van ons werkgebied laten tellen. Het gaat om de inventarisatie van weidevogels op bijna 10.000 ha. We hebben opdracht gegeven aan ecologisch onderzoeksbureau Van der Goes en Groot om deze telling uit te voeren.

Tussen april en half juni vinden vijf telrondes plaats, in die periode bezoeken de tellers percelen in het gebied. Telling vindt plaats vanaf de weg of het polderpad.

Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst.

In de tweede helft van mei voert Van der Goes en Groot tevens een alarmtelling uit, hiervoor gaan de tellers 1 keer echt het land in. Met behulp van deze telling kunnen we bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben groot gebracht.

Van der Goes en Groot levert ons na iedere telronde een overzicht van telresultaten. Dit overzicht communiceren wij zo snel mogelijk digitaal op kaart met de deelnemers. Het kan tot goede gespreksstof leiden voor boer en veldcoördinator.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Bijman, projectleider, via e-mail: m.bijman@waterlandendijken.nl

Brochure Boeren tellen vlinders

In de nieuwsbrieven van Water , Land & Dijken heb je al vaker kunnen lezen over de vlinder tellingen die boeren zelf doen voor het project BIMAG.

Vier van onze leden meten zelf nachtvlinders en op nog eens op 5 bedrijven worden ook de dagvlinders geteld.

Over de ervaringen van deelnemers én de resultaten van 2020 is een mooie brochure gemaakt. WLD deelnemer Jarno van Elten die samen met zijn dochter Emmelie de metingen doet, verteld over zijn ervaringen met het meten van de dag én nachtvlinders. Hier kun je direct naar de brochure Boeren tellen succesvol vlinders.

Indien je nog meer vragen hebt of in 2022 ook mee wilt doen dan kun je contact opnemen met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl

Lees meer over het hele project onder het thema Natuur en biodiversiteit op deze website.

 

Column Walter Menkveld

Doelen geven beweging

Afgelopen week stonden we stil bij 25 jaar verenigd agrarisch natuurbeheer. In 1996 werden de eerste agrarische natuurverenigingen in de Eilandspolder en Waterland opgericht. Ze sloten met hun leden overeenkomsten af voor weidevogel- en slootkantbeheer. Zie nu waar dat toe heeft geleid: een professionele organisatie die zich bezighoudt met het beheer van de plattelandsnatuur, uitgevoerd door 500 leden en bijgestaan door nog eens 450 vrijwilligers. Daar mogen we trots op zijn!

25 Jaar geleden was ik vanuit de provincie nauw betrokken bij het oprichten van de eerste verenigingen. Ik nam deel aan de werkgroepen die de verenigingen oprichtten. Enthousiaste en gemotiveerde boeren die hun verantwoordelijkheid namen om de uitdaging van de provincie: ‘doe iets voor 1,5 miljoen gulden met behoud van boeren en veenweidenatuur’, aan te gaan.

Wat een schril contrast met dit moment, als ik kijk naar de ontwikkelingen rond het ANLb binnen de NNN en de stikstofproblematiek. Ik zie bij de boeren grote zorg en emotie over de toekomst en een zeer geringe motivatie om hier wat mee te doen. Waar is het enthousiasme en de motivatie van 25 jaar geleden gebleven? Wat is er zo anders dan toen?

Deze vragen hebben me de afgelopen tijd behoorlijk bezig gehouden. En ik kom op een belangrijk verschil. 25 Jaar gelden werden de boeren door de provincie uitgedaagd. Er werd een beroep gedaan op hun ondernemerschap om zelf oplossingen en maatregelen te bedenken voor problematiek van landbouw en natuur in de veenweidegebieden. Uitdagen en een beroep doen op iemands kennis, geven energie. Het geeft het gevoel dat je gezien wordt als een echte belangrijke speler bij het oplossen van een probleem.

Hoe anders is dat nu. De overheden stellen steeds meer regels en de boer moet eraan voldoen. Daarbij wordt de kracht van die landbouw (professionele kennis, ondernemerschap en oplossingsgericht werken) niet meer gezien. En dat werkt voor de boeren verlammend en leidt tot een defensieve houding.

We moeten ons weer laten zien in onze kracht: ondernemend en enthousiast om doelen te realiseren op een manier die ons past. Precies zoals 25 jaar geleden. Dit vraagt dat we de provincie en andere overheden uitdagen geen regels te stellen maar doelen en resultaten. Dat zij ons faciliteren in ons proces van oplossingen bedenken en uitvoeren. Dat de landbouw weer in beweging komt als zij een andere houding aannemen en de landbouw weer echt ziet zoals ze is: ondernemende beheerders van het platteland.

Voor mij, en ook voor het bestuur en team, de komende tijd de uitdaging de provincie en andere overheden hiertoe te bewegen.

Walter Menkveld, directeur Water, Land & Dijken

Inzet drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit voor het agrarisch natuurbeheer. Met het grote werkgebied en de vele hectaren waar natuurbeheer op zit kostte dit tot nu toe veel tijd. Daarom heeft WLD een kleine drone aangeschaft waardoor de controles vanaf dit jaar efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen we zo beter percelen controleren die ver achterin een polder liggen en niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar/zichtbaar zijn. Bijkomend voordeel nu in corona-tijd is dat er geen erf hoeft te worden betreden t.b.v. de controle. Daarnaast kunnen er met de camera op de drone prachtige beelden gemaakt worden van het landelijk gebied. De controles met de drone vinden onaangekondigd plaats, net als nu eigenlijk ook gebeurt. WLD voldoet aan de vigerende regelgeving voor drone vliegen. In Natura 2000 gebieden vliegen we alleen na toestemming van de terrein-beherende organisaties.

NNN-pilot wordt ondergebracht in gebiedsprocessen door provincie

Begin februari is door provincie Noord-Holland eenzijdig besloten de NNN pilot te beëindigen en te veranderen in gebiedsprocessen. Hier hebben de Noord-Hollandse collectieven grote moeite mee. Daarom hebben we de Provincie laten weten dat wij onze werkzaamheden in het kader van de NNN pilot tijdelijk stil leggen. Hoe we verder gaan is afhankelijk van wat de leden binnen NNN hierin van ons verwachten. Om die reden hebben al deze mensen vorige week een enquête van ons ontvangen. Uiterlijk 8 maart a.s. verwachten wij de resultaten hiervan en kunnen we bepalen of we verder gaan en zo ja in welke vorm.

De historie
De knelpunten

Zie ook het eerdere bericht van 9 februari jl.