Prachtige resultaten nachtvlinder monitoring door boeren

De voorlopige resultaten van het landelijke project Boeren Insecten meetnet Agrarisch gebied (BIMAG) zijn bekend. Ook leden van water, Land en dijken doen mee met dit project. Het bijzondere is dat zij zelf monitoren op hun eigen bedrijf. Dit vergt de nodige inspanning maar geeft ook veel inzicht in de biodiversiteit op hun eigen bedrijf.

In 2021 gaan we door met BIMAG en streven we naar een landelijke dekking met nog meer deelnemers. De bedrijven die meedoen zijn heel divers, akkerbouwers, (melk)veehouders, tuinbouwers, biologische en gangbaar.

Hierbij vindt u het document met alle resultaten en de bijbehorende infographic.

Bent u naar aanleiding van dit document ook zo enthousiast geworden en wilt u zelf ook nacht en/of dagvlinders meten op uw bedrijf meldt u dan aan bij Tanja via:  t.verbij@waterlandendijken.nlBIMAG is een samenwerking tussen de Vlinderstichting, LTO Noord en BoerenNatuur

Lees hier ook over resultaten 2019

Braakbouwland experiment

In 2020 is Water, Land & Dijken gestart met een experiment op bouwland, met als doel om de kuikenoverleving te vergroten. Ruim 12 hectare bouwland heeft gedurende het weidevogelseizoen braak gelegen, waardoor de weidevogels alle tijd en ruimte kregen om te broeden en op te groeien. Vanwege het droge voorjaar zijn er op het braakbouwland ook greppel plasdrassen gecreëerd.

Uit de monitoring is gebleken dat het aantal legsels van kievit en scholekster op het braakbouwland vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Echter de hoge maisstoppels zorgden op sommige plekken voor onvoldoende openheid, waardoor de kieviten en scholeksters op deze plekken niet gingen broeden. Het uitkomstpercentage van de nesten lag tussen de 75% en 100%. Door het niet bewerken van het bouwland, kwam er steeds meer begroeiing op het land. Tureluur, gele kwikstaart en mogelijk ook de veldleeuwerik vinden deze begroeiing juist aantrekkelijk en zijn daar ook gaan broeden. Uit de monitoring is verder gebleken dat de kuikens zich concentreerde bij de greppel plasdras of dat ze zich toch verplaatsten naar het naastgelegen grasland.

Komende jaren zal er verder geëxperimenteerd  gaan worden rondom bouwland, met als doel om een goede leefomgeving te creëren voor de weidevogels die bovendien inpasbaar is binnen de bedrijfsvoering.


foto: braakbouwland met hoge stoppels en greppel plas dras