Een nieuwe broedvogel in de Zeevang

Een nieuwe broedvogel in de Zeevang

Met de komst van de oeverzwaluw is een nieuwe broedvogel in de Zeevang genoteerd. Een jaar geleden rond deze tijd werd een grote oeverzwaluw kolonie in een tijdelijke zandhoop op een agrarisch bedrijf in Kwadijk ontdekt. De kolonie was vanaf de openbare weg goed te zien en trok veel bekijks.

Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken werd meteen enthousiast om deze nieuwe vogelsoort als broedvogel te behouden. Een aantal van onze leden in de Zeevang werd net zo enthousiast en zij stonden ervoor open om dit jaar  een plek op hun bedrijf beschikbaar te stellen voor de aanleg van een oeverzwaluw wand. Met een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft Water, Land & Dijken grond kunnen aankopen om van zandgrond mooie steile oeverzwaluwwanden te kunnen aanleggen. Ook de Rotary, afdeling Purmerend-Polderland heeft een bijdrage geleverd.

In de zwaluwwand bij Kwadijk zijn nu al oeverzwaluwen gesignaleerd, en ze zijn druk nesten aan het graven in de wand. Veld coördinator Willem Overweg is blij verrast dat de oeverzwaluwen weer bij de wand zijn teruggekomen om te nestelen: ‘Het lijkt wel of zij hun jongen van vorige jaar mee terug hebben genomen, zó druk is het daar, aldus Willem.  

Een oeverzwaluw kolonie heeft ongeveer zo’n 70 m3 grond nodig om in te broeden. Eind maart, begin april komen zij uit Afrika naar Nederland vliegen. Deze zwaluwsoort brengen hun jongen groot in zelf gegraven nestgangen met een lengte van 60 cm tot ca 1 meter. Vanaf eind mei worden 4-5 eieren gelegd, deze komen na ruim 14 dagen. De jongen zitten 20-24 dagen op het nest voor ze uitvliegen. Vanaf juli vliegen zij alweer terug naar Afrika om daar de winter door te brengen. 


Zie hier een kort filmpje van de oeverzwaluwand

Aanvullende maatregelen in het veld

 

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen gepresenteerd inzake de aanpak van het coronavirus in ons land. De LandschappenNL en de provinciale coördinatoren boerenlandvogels hebben zich vandaag gebogen over de vraag of dat tot een aanvullend advies in de richting van weidevogelbeschermers in het veld moest leiden. Op basis daarvan willen wij u graag het volgende meegeven.

Alle bijeenkomsten in het kader van het vrijwilligerswerk zijn nu opgeschort tot en met 1 juni a.s.

Dat geldt niet voor de werkzaamheden van vrijwilligers die zich bezig houden met de inventarisatie en bescherming van soorten als boerenlandvogels, weidevogels, amfibieën en akkervogels, gerelateerd aan het broedseizoen. Maar houdt de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten, deze kunnen wijzigen!  Zie bijgaande link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Op basis van de meest recente richtlijnen adviseren wij u het volgende:

–     Houdt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten en handel daarnaar.

–     Besluit u om veldwerk te gaan doen, ga dan bij voorkeur alleen op pad, zo nodig maximaal met twee personen, met de daarbij behorende 1,5 meter afstand.

–       Veldwerk is toegestaan. Besluit zelf of u wel of niet het veld in gaat. Neem geen onnodige gezondheidsrisico’s.

–       Beperk de werkzaamheden zoveel mogelijk tot bescherm- en inventarisatiewerkzaamheden waarbij legsels of kuikens gevaar lopen.

–       Stem vooraf telefonisch of digitaal de eventuele betreding van erf en boerenland en/of andere werkzaamheden af met de (agrarische) grondeigenaren.

–       Ga niet naar binnen bij (agrarische) grondeigenaren. Spreek zo nodig buiten af.

–       Onderzoek de mogelijkheid om met bijvoorbeeld 3 of 4 personen te videobellen met Whatsapp, mocht u behoefte hebben aan een groepsgesprek met relevante personen om het vrijwilligers-werk te bespreken/plannen.

–       Voer alle gegevens digitaal in via de Boerenlandvogelmonitor, direct in het veld, of later thuis op laptop, pc of tablet.

–       Stel, zoals gebruikelijk, na elk veldbezoek het boerenbedrijf c.q. de betrokken eigenaren en organisaties op de hoogte van uw resultaten en stem af over eventuele vervolgbezoeken.

–     Mocht u een bezoek aan het veld niet vertrouwen vanwege de risico’s voor corona, maak dan uw eigen keuze op basis van uw eigen gezondheid, ook rekening houdend met anderen en de officiële richtlijnen die er zijn. Voel u niet gedwongen om per sé het veld in te gaan.

–     Blijf vooral telefonisch en/of digitaal communiceren met elkaar en alle belanghebbenden zoals agrariërs/ collectieven/loonwerkers/wbe’s/ tbo’s en medewerkers van al deze organisaties.

Tot zover. Mocht u twijfelen over de noodzaak van bepaalde activiteiten, neem dan gerust contact op met uw provinciale organisatie.

Met vriendelijke groet, namens LandschappenNL,

Theo Vogelzang
Coördinator Monitor Boerenlandvogels

DEZE bovenstaande TEKST KUNT U OOK LEZEN OP Boerenlandvogels Nederland onder het kopje nieuws

Uw bedrijf optimaliseren voor weide- of akkervogels

Subsidieregeling niet-productieve investeringen
Reageren tot dinsdag 21 april a.s. Afgelopen jaar was er vanuit de RVO de Subsidieregeling Niet-Productieve Investeringen voor weide- en akkervogels. Het budget is niet opgegaan, waardoor er dit jaar een tweede openstelling is. De subsidie is bedoeld voor de verbetering van de leefomstandigheden van weide- en akkervogels. De regeling is dus een mooie manier om het agrarische natuurbeheer op uw bedrijf verder te optimaliseren!

Maar, aan de aanvraag is een minimumbedrag verbonden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet dit collectief dooe WLD aangevraagd worden. Dat is dus alleen mogelijk als er voldoende animo is. De maatregelen die in aanmerking komen voor de subsidie zijn de volgende:

Weidevogel Akkervogel
Aanleg van plasdrassituaties Aanleg van plasdrassituaties
Aanleg van natuurvriendelijke oever * Aanleg van natuurvriendelijke oever
Aanleg van kruidenrijk grasland Aanleg van kruidenrijk grasland
Aanleg van bloemrijke randen Aanleg van bloemrijke randen
Plaatsen van (verbods/info)borden Plaatsen van (verbods/info) borden
Uitrasteren van gebieden met het oog op het beperken van predatie ((vossen)raster) Uitrasteren van gebieden met het oog op het beperken van predatie ((vossen)raster)
Creëren van gebieden met een hoog waterpeil Aanleg van houtwallen en of singels
Vergroten van openheid van gebieden
(kappen bomen vnl.)
Aanplanten van knotbomen
Plaatsen van nestkappen Aanleg van struweel
  Aanplanten van bomen
  Aanleggen van poelen
  Aanleg van kleibulten
  Plaatsen van muizenruiters
  Aanleg van keverbanken of insectenheuvels
  Plaatsen van nestkasten
   

*Aanleg natuurvriendelijke oever is in dit geval een weidevogelflauw talud.

Eisen van de regeling
Aan de regeling zijn een aantal eisen verbonden:

-Zo moeten de maatregelen op percelen liggen binnen het leefgebied voor weidevogels of akkervogels.

-Bij de maatregelen waar inrichting nodig is, bijvoorbeeld plasdras en kruidenrijk grasland, zal na de inrichting een ANLB pakket afgesloten worden.

-Vanaf het moment dat de inrichting aan de eisen voldoet, ontvangt u een beheervergoeding om de percelen op de juiste manier te beheren.

-Daarnaast is er alleen financiering mogelijk voor de maatregelen en niet voor de arbeid.

Mocht er voldoende belangstelling zijn om de aanvraag in te dienen, zal Water, Land & Dijken (WLD) uit gaan van normbedragen voor de aanvraag. Daarnaast zal WLD ervoor zorgen dat de maatregelen uitgevoerd gaan worden. U hoeft hiervoor zelf dus geen offertes aan te leveren. De uitvoering zal pas plaatsvinden op het moment dat de aanvraag beschikt is.

Meedoen
De regeling is opengesteld van 1 mei tot 3 juni. Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere van de bovengenoemde maatregelen, laat dit dan uiterlijk dinsdag 21 april weten aan uw veldcoördinator. Vermeld hierbij in welke maatregelen u interesse heeft en met welke omvang. De veldcoördinator zal bepalen of de gekozen maatregelen zinvol zullen zijn.

Maatregelen en voorwaarden printversie

 

Boeren leggen 25 kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aan

Het landschap van Laag Holland is 25 kilometer aan natuurvriendelijke oevers rijker. De vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land & Dijken nam in 2018 het initiatief om langs afkalvende percelen natuurvriendelijke oevers aan te leggen en in te planten met riet. De laatste natuurvriendelijke oevers zijn nu aangelegd.

De financiering voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers kwam vanuit het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling, de POP3 regeling. Met dit fonds investeert Europa in plattelandsgebieden. Vijftig boeren maakten gebruik van de regeling. In sloten langs hun  percelen zijn palen met daartussen wiepen (wilgentenen) aangebracht. Tussen deze wilgenbeschoeiing en het land kwam doek en bagger. Deze moeraszone is vervolgens ingeplant met riet of liesgras.

Meer ruimte voor rietvogels

Voordeel van de natuurvriendelijke oever voor boeren is dat sloten niet meer afkalven en hun percelen dus behouden blijven. Een ander voordeel is dat er geen voedingsstoffen vanaf de percelen het water in komen. Ook trekken natuurvriendelijke oevers planten en dieren aan.  In de nieuwe rietkragen vinden rietvogels maar ook de Noordse woelmuis en mogelijk de ringslang extra leefgebied.

Zo zorgen de boeren van Water, Land & Dijken voor een meer gevarieerd landschap en meer plattelandsnatuur, waar iedereen van kan genieten.

Persbericht printversie

Een natuurvriendelijke oever in aanleg (foto: Water, Land & Dijken)
Een natuurvriendelijke oever die zich goed ontwikkeld heeft. (foto: Loeks Fotografie)

Dit project is mogelijk gemaakt door:

Geen honden op het boerenland

Water, Land & Dijken, vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hoopt door dit bericht mensen zich meer bewust worden van het gevaar of overlast van loslopende honden op het platteland. Met bordjes ‘Verboden voor honden’, of ‘Honden aan de lijn’ wordt duidelijk gemaakt waar je wel of niet met je hond mag lopen. Water, Land & Dijken heeft subsidie aangevraagd voor meer verbodsbordjes voor volgend weidevogelseizoen.

Lees hier ons persbericht: Geen honden op boerenland

.