Manifest voor duurzame toekomst Metropoolregio

Historische en moderne steden en dorpen, uitgestrekte weilanden met grutto’s en moderne akkerbouw: alles is dicht bij elkaar te vinden in Metropoolregio Amsterdam. Hoe wil de landbouw haar rol oppakken om economie én ecologie in dit uniek gebied te versterken?

LTO Noord Regio West, Water, Land & Dijken, CONO Kaasmakers en FrieslandCampina hebben hun visie hierop verwoord in het manifest ‘Landbouw en landschap in de Metropoolregio Amsterdam’. Gedeputeerde Tekin van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het portefeuillehouders overleg Metropolitaan Landschap, nam het manifest donderdag 14 juni in ontvangst.

Prikkels voor natuurinclusieve landbouw
Het zijn vooral de agrariërs die metropool beheren, stellen de opstellers van het manifest. Met het manifest bieden ze daarom de overheid, de markt en keten handvatten voor de rol van de landbouw bij de versterking van economie en ecologie.
Volgens het manifest steunen sterkere prikkels voor ‘natuurinclusieve’ landbouw ondernemers in het maken van groenere bedrijfsbeslissingen. Daarmee gaat de Metropoolregio een blijvend fraaie toekomst tegemoet voor zowel agrarische ondernemers, als recreanten en bewoners. Tot 2040 zijn er vier thema’s die aandacht moeten en gaan krijgen. Dit zijn biodiversiteit, bodem en water, stimulansen voor groen ondernemerschap en synergie tussen overheid en markt.

‘Zorgen dat iedereen kan aanhaken’
Sjaak Hoogendoorn, voorzitter van Water, Land & Dijken ziet het manifest als een manier om met alle partijen een stip aan de horizon zetten voor een duurzame toekomst van de landbouw in de Metropoolregio. “Er zijn al heel veel inspirerende initiatieven en ontwikkelingen. Hoe stroomlijnen we de energie tot een beweging waarbij iedereen aanhaakt? Wezenlijke veranderingen beklijven alleen als ze gebeuren vanuit samenwerking en ieders persoonlijke betrokkenheid.”

Uitgestoken hand
De overhandiging van het manifest is voor de ondertekenaars een uitgestoken hand aan de Metroloopregio Amsterdam om samen met alle betrokken partijen, instanties en overheden te werken aan een nog mooier MRA-landschap.

U kunt het manifest hier downloaden.

 

Nieuw: het Landbouwportaal Noord-Holland

Sinds 1 juni 2018 kunnen boeren op één website terecht voor informatie over duurzaam en waterbewust agrarisch ondernemen in Noord-Holland. Via deze site, het Landbouwportaal Noord Holland, wordt veel kennis gedeeld en kunnen ondernemers subsidies aanvragen.

Snelle toegang tot informatie

Het Landbouwportaal Noord Holland is  een initiatief van LTO Noord, de agrarische collectieven waaronder water, Land en Dijken, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland. Zij geven hiermee snelle en handige toegang tot kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem.

Maatregelen voor water en bodem

De maatregelen richten zich op het verbeteren van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, het verminderen van bodemdaling en verzilting en het veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden. Ook het indienen en afhandelen van een subsidieaanvraag verloopt via het Landbouwportaal.

Bijeenkomsten in de regio

In de zomer organiseren de partijen achter het Landbouwportaal 6 bijeenkomsten in de regio om de werking van het portaal toe te lichten. De avonden staan  in het teken van de  subsidieregeling Bodem & Water. Die helpt boeren om de effecten van droogte, verzilting en wateroverlast beter op te vangen.

Meer weten?

Landbouwportaalnoordholland.nl
Of neem contact op met Annemarie Koelemeijer.