Knalgele nestkappen

Om nesten te sparen bij het gebruik van de sleepslangbemester hebben we nestkappen aangeschaft. Deze kappen kunnen voor het bemesten met de sleepslangbemester over de op het perceel aanwezige weidevogelnesten worden geplaatst.

Drukke tijden voor boeren en drukke tijden voor weidevogels
Met het aanbreken van de drukke tijden voor boeren en loonwerkers breekt ook het weidevogelseizoen aan. Vogels draaien kuiltjes en leggen hun eerste eieren. Dat weidevogels en agrarische bewerkingen niet altijd eenvoudig samengaan weten we allemaal. Denk maar eens aan het bemesten met de sleepslang terwijl er al nesten liggen. Die rond slingerende slang over percelen en de nesten die daar middenop liggen maakt het werk soms lastig uit te voeren. Gelukkig zijn er inventieve oplossingen!

Ronde ijzeren kap
De knalgele nestkap is van ijzer en voorzien van 4 ijzeren poten die over het nest, de grond in wordt gedrukt. Hierdoor kan de slang eenvoudig over het nest glijden zonder dat het beschadigd. Door de knalgele kleur zijn de kappen eenvoudig terug te vinden na het bemesten.

WLD geeft de nestkappen in bruikleen aan loonwerkers en eigenaren van sleepslangbemesters
Het gebruik van de nestkappen is gratis. Per sleepslangbemester zijn er maximaal 20 kappen beschikbaar, deze zijn in bruikleen gegeven aan de loonwerker. Gaat de loonwerker bij u aan de slag met de sleepslangbemester? Vraag uw loonwerker of hij deze knalgele kappen al in bruikleen heeft. En informeer uw vrijwilligers groep wanneer er bemest gaat worden, dan kunnen zij helpen de knalgele kappen over de nesten te plaatsen.

Wilt meer weten over het gebruik van de nestkappen?
U kunt ons mailen of bellen, secretariaat@waterlandendijken.nl of 0299-437463.

Filmpje op youtube.com
Hieronder kunt u een filmpje bekijken over het gebruik van de nestkap in combinatie met de sleepslangbemester.

Eerste bodemcoaches kunnen aan de slag

Zes bodemcoaches ontvingen deze week het certificaat waarmee ze binnenkort het veld in kunnen gaan om samen met boeren te kijken naar de kwaliteit van de bodem. De zes zijn de eerste lichting bodemcoaches die door Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken zijn opgeleid.

“De aandacht voor de bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer in de landbouw groeit sterk.” zegt Walter Menkveld van Water, Land & Dijken. Wereldwijd staat bodemkwaliteit sterk onder druk en daarmee de voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van het inkomen in de landbouw. Steeds meer boeren willen beter weten wat de kwaliteit van de bodem is, kijkende naar o.a. het bodemleven, de beworteling en waterhuishouding, om daarna te leren hoe die bodem te verbeteren en duurzaam te beheren. De bodemcoaches gaan in deze behoefte voorzien.

Effectieve maatregelen

De bodemcoaches kregen hun opleiding in de praktijk van bodemexpert Coen ter Berg, dankzij financiering vanuit het Groen Kapitaal programma van Provincie Noord-Holland. Ze schoolden zich in het maken van een bodemanalyse en welke maatregelen zinvol en effectief zijn om de structuur, het organisch stofgehalte en de waterhuishouding van een bodem te verbeteren.

Eerste focus op bodem veehouderij

De eerste lichting coaches richt zich specifiek op de bodem percelen van veehouders in het veenweidegebied van Noord-Holland. Binnenkort zullen ook bodemcoaches worden opgeleid voor de akkerbouw-, tuinbouw- en bollensector.

Aanmelden kan straks via Landbouwportaal Noord-Holland

De zes bodemcoaches die hun certificaat ontvingen van Water, Land & Dijken gaan eerst aan de slag bij een kleine groep veehouders. Vanaf eind mei kunnen boeren die belangstelling hebben om samen met een bodemcoach een bodem-APK uit te voeren zich opgeven via Landbouwportaal Noord-Holland. Dan wordt deze speciale website voor boeren gelanceerd met veel informatie, advies en subsidiemogelijkheden ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. De landbouworganisaties zullen boeren later dit voorjaar verder hierover informeren. Het landbouwportaal komt tot stand vanuit de samenwerking Bodem & Water. Hierin bundelen LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland de krachten.

Op de foto 5 van de gecertificeerde bodemcoaches.

Meer informatie Annemarie Koelemeijer, 0299-437463, a.koelemeijer@waterlandendijken.nl