Winnaar van de Gouden gruttopul 2017

De winnaar van de Gouden gruttopul 2017 is de familie Al uit Krommeniedijk. Dit is het vijfde jaar dat deze trofee werd uitgereikt door de Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken (WLD). De meest weidevogelvriendelijke boer in het werkgebied van WLD, ontving deze prijs afgelopen woensdagavond op de Slotavond van het weidevogelseizoen.

Weidevogelbeschermers van het eerste uur

Dit bedrijf doet al meer dan 30 jaar, op initiatief van vader Henk Al, aan actief weidevogelbeheer. De laatste 10 jaar is het aantal nesten op het bedrijf ongeveer gelijk gebleven, terwijl bijna overal in ons land de aantallen weidevogels achteruitgegaan zijn.

Een eer om deze prijs te mogen ontvangen

Gert Jan noemde het winnen van de Gouden gruttopul een eer, en benadrukte dat de eer zeker ook toekomt aan de vaste, trouwe en super enthousiaste vrijwilligers Bob van Duin (vanaf het eerst uur), Jur van Steen, Wim Brussel en Maarten Wouda, “Samen beschermen we de weidevogels” zei Gert Jan. Bescherming van de weidevogels is ook mogelijk is gemaakt door de vereniging Water, Land en Dijken en bedankte voorzitter Sjaak Hoogendoorn daarvoor. Gert Jan greep deze gelegenheid aan om op te merken dat een gezonde bedrijfsvoering samen kan gaan met meer oog voor meer biodiversiteit. Het zou in de toekomst mogelijk moeten zijn dat biodiversiteit iets opbrengt voor de agrarische ondernemer besloot Gert Jan in zijn dankwoord.

Stabiele weidevogelpopulatie en veel soorten

De goede resultaten werden bereikt door o.a. de volgende vormen van beheer: gebruik van ruige mest, water in de greppels in het voorjaar, vroeg weiden en gefaseerd maaien. Doordat er geen kunstmest wordt gebruikt, blijft ook de grasmat bloem- en kruidenrijk, dus prima land voor opgroeiende kuikens. De familie Al pacht ook land van Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer, waarnaar de kuikens kunnen uitwijken als er eventueel gemaaid gaat worden. De zeer deskundige groep vrijwilligers zoeken in het voorjaar de nesten op en registreren deze. En zorgen zo voor een stabiele weidevogelpopulatie met behoud van een heel breed pallet van 15 soorten, waaronder grutto, tureluur, kievit, veldleeuwerik en gele kwikstaart. Dit over een tijdsbestek van 10 jaar, terwijl elders de weidevogels achteruit gaan, dat is heel erg knap!

Eervolle vermelding

Het bedrijf was dit jaar voor de tweede keer genomineerd, en ging er nu met de hoofdprijs vandoor. Ook de bedrijven Smit-Krul uit de Mijzen en Wilco Bark uit Overleek waren genomineerd. Zij kregen een eervolle vermelding in de vorm van een bos bloemen.

Investeringen in verduurzaming

Provincie Noord Holland heeft besloten de investeringssubsidie voor ‘Jonge landbouwers’ open te stellen van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.

Er is financiering beschikbaar voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers. Er zijn 27 maatregelen benoemd die hiervoor in aanmerking komen. Zie voor meer informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-4722.html