Agrarisch natuurbeheer binnen Natuurnetwerk

Provincie Noord Holland is voornemens Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) per 2022 af te schaffen. Alle gronden binnen NNN komen wat de provincie betreft vanaf dan niet meer in aanmerking voor een beheervergoeding agrarisch natuurbeheer.

Water, Land & Dijken is het hier niet mee eens, en is al geruime tijd bezig met een lobby richting provincie om agrarisch natuurbeheer in sommige gebieden binnen NNN ook na 2021 mogelijk te houden.
Onlangs hebben heet WLD samen met LTO een notitie op laten stellen waarin de motivatie hiervoor wordt omschreven ‘Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Nationaal Natuurnetwerk, Knelpunten en oplossingen’. Deze notitie kunt u inzien op de website van Water, Land & Dijken onder het kopje actueel.

De notitie is end mei aangeboden aan gedeputeerde Adnan Tekin en Provinciale Staten van Noord-Holland, waarna er een werkbezoek in ons gebied heeft plaats gevonden.

Water, Land & Dijken zet de lobby voort. Met deze notitie is weer een belangrijke stap gezet.

Hier kunt u de gehele notitie inzien

Hier kunt u samenvatting inzien

Boek vol verhalen over Waterland

Er is veel veranderd in het Waterlandse landschap sinds de jaren ’30! Het nieuwe boek ‘Boeren in Waterland’ geeft daarvan een prachtig beeld. Het maakt delen van de geschiedenis zichtbaar die tot nu toe verborgen zaten in de hoofden van bewoners.

Unieke verhalen en foto’s

Water, Land & Dijken is een van de sponsors van het boek. Want wie werkt aan een sterker platteland, moet ook de geschiedenis kennen! Dit boek ‘Boeren in Waterland’ plaatst alle persoonlijke verhalen van bewoners in een bredere context. U leest over alle grote ontwikkelingen rond landbouw, landschap, natuur en water en de relatie met de stad. Het boek bevat mooie en deels ook unieke foto’s.

Zo bestel je het

Een folder geeft een eerste impressie van het boek, hierin staat ook de bestelinformatie.

Je kunt het ook rechtstreeks bestellen via de website van de uitgeverij.

Een aanrader!